مقاله دانشگاه

جمعه 24 آذر 1396

تحقیق قاچاق و عناصر آن

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق قاچاق و عناصر آن پیشگفتار:   امروزه علم جرم شناسی و جامعه شناسی ثابت کرده است که نهی عملی به عنوان یک جرم و تعیین مجازات برای آن و به کیفر رساندن مرتکب نمی تواند تنها راه یا بهترین و آخرین راه پیشگیری از ارتکاب آن باشد، بلکه بهترین راه برای حل این معضلات پی بردن به علتها و شناخت عوامل موثر در ایجاد آنها می باشد، کنترل ناهنجاریها از طریق بوجود آوردن انگیزه های مناسب اقتصادی – اجتماعی و فراهم کردن زمینه های روانی اجتناب از عمل خلاف مد نظر است و قاچاق هم از این قاعده مستثنی نیست. ورود و خروج کالا و ارز به کشور به صورت قاچاق و غیرقانونی که اغلب به منظور تحصیل سود انجام می شود به تدریج به چرخه ای بزرگ تبدیل شده و در حد قابل توجهی از نیروی انسانی جامعه را به خود مشغول کرده به گونه ای که تأثیر آن بر اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر می باشد. به همین دلیل تأمل و بررسی دقیق تر و شناخت بیشتر این پدیده نامطلوب اجتماعی و اقتصادی، برای مقابله بهتر با آن ضروری است به همین جهت این پدیده را در چند بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد.     چکیده: قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید. با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.   بخش اول – کلیات فصل اول تعاریف مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است  قاچاق در معانی ذیل به کار می رود: 1-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است. مبحث دوم: تعریف قانونی قاچاق گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی بند الف از ماده (11) قانون فوق «قاچاق» را چنین تعریف نموده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.» یکی از این مقررات، انحصار تجارت خارجی برای دولت است که مقرر شده: تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» و در (2) آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معینه، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معینه و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسات مختلف تجاری واگذار نماید. گفتار دوم: قانون مجازات مرتکبین قاچاق قانونگذار در موارد (5-1) قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه بندی این جرم در دو گروه عمده 1-اموال موضوع درآمد دولت 2-اموال ممنوع الصدور و ممنوع   فهرست عنوان                                                                                                                         صفحه

بخش اول – کلیات10
فصل اول: تعاریف10
مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق10
بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق10
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی11
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق11
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی12
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی13
فصل دوم: انواع قاچاق14
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف14
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق15
گفتار اول: قاچاق ارز15
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری17
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات19
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات21
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر23
گفتار ششم: قاچاق اشخاص24
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق26
مبحث اول: عناصر عمومی26
مبحث دوم: عنصر مادی27
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی28
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم29
گفتار سوم: جرم تام29
بحث سوم: عنصر معنوی31
بخش دوم32
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق33
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور35
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا35
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا36
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی37
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر38
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه39
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور39
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت40
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی42
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت42
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان43
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق43
گفتار اول: تهاجم فرهنگی44
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی45
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده46
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار47
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن48
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن48
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق52
بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده56
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق56
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی56
گفتار اول: سازمانهای شاکی57
مبحث دوم: مراجع قضایی58
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)59
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی60
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه62
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه62
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف64
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف66
گفتار دوم: حق الکشف مأموران68
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق68
تحقیق قاچاق و عناصر آن

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو