مقاله دانشگاه http://yaoiland.mihanblog.com 2019-09-22T15:46:09+01:00 text/html 2019-08-27T03:05:11+01:00 yaoiland.mihanblog.com عاطفه جهاندیده تحقیق ساختار سرمايه و كارآيي شركت يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري http://yaoiland.mihanblog.com/post/1953 <p><span><strong><a href="https://www.filemarket.org/">تحقیق</a> ساختار سرمايه و كارآيي شركت يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري</strong></span></p> <p><span><strong>خلاصه</strong></span></p> <p>تئوري حاكميت شركت پيش بيني مي كند كه قدرت نفوذ، هزينه هاي عامل را تحت تأثير قرار ميدهد و به اين ترتيب كارآيي شركت نيز تحت تأثير قرار داده مي شود. روش جديدي براي تست اين تئوري پيشنهاد مي كنيم.</p> <p>در اين روش از كارآيي سود نيز استفاده مي شود و يا اينكه سودهاي شركت چقدر به كمك شركتي با بهترين عمل كه با شرايطهاي خارجي مشابه مواجه است،‌نزديك هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بكار مي بريم كه خسارات يا ضايعات معكوس از كارآيي گرفته تا ساختمان<strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/investigate-the-capital-structure-of-companies"> سرمايه</a> </strong>را به حساب مي آورد. ما همچنين مقياس هاي ساختمان مالكيت را در تست ها كنترل مي كنيم. در مي يابيم كه داده هاي راجع به صنعت بانكداري با تئوري ثابت هستند و نتايج از لحاظ آماري عمده هستند و از لحاظ <strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/tag/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF">اقتصادي</a></strong> نيز چشمگير و قوي مي‌باشند.</p> <p>ژانويه ۲۰۰۳</p> <p>كدهاي JEL : G32 , G34 , G21, G28</p> <p>كليد واژه ها : ساختمان سرمايه ،‌هزينه هاي عامل ،‌بانكداري ، كارآيي</p> <p>نظريات بيان شده ،‌الزاماً نظريات هيئت حاكمان،‌بانك ايتاليا و يا كارمندان آنجا را بازتاب نمي‌كنند. از نويسندگان Hamid Mehran, Bob Avery , Anjan Thakor , George Pennacchi و ساير شكت كنندگان در سمپوزيوم JFI/FRBNY/NYU در رابطه با “حاكميت شركت در بانكداري و صنايع سرويس هاي مالي” متشكريم ،‌ از همين شركت كنندگان سمينار در هيئت حفظ فدرال به خاطر سفارشات و توصيه هاي راه گشايشان سپاسگزاريم و از آقايان Seth Bnime و Joe scalise به خاطر كمك و همكاري با ارزش تحقيقي كمال تشكر را داريم.</p> <p> </p> <p>۱<span><strong>– مقدمه</strong></span></p> <p>هزينه هاي نماينده (عامل)، در حاكميت شركت هم در صنايع مالي و هم در صنايع غيرمالي از جمله مسائل مهمي مي باشند. تفكيك مالكيت و كنترل در يك شركت تحت مديريت حرفه اي ميتواند باعث شود مديران،‌ بقدر كافي تلاش كاري انجام ندهند، در عايدي هاي اكتسابي زياده روي كرده و ورودي ها و خروجي هايي را انتخاب كنند كه با برتري هاي خودشان مناسب است و يا در غير اينصورت نمي توانند ارزش شركت را به حداكثر برسانند و در واقع ، هزينه هاي نماينده مالكيت خارجي برابر است با ارزش از دست رفته از مديران حرفه اي كه بهره وري شخصي شان را به جاي ارزش شركت به حداكثر<br> مي رسانند.</p> <p>تئوري بيان مي كند كه انتخاب ساختمان سرمايه ممكن است به كاهش اين هزينه هاي نماينده كمك كند . تحت فرضيه هزينه هاي عامل، قدرت نفوذ بالا و يا نسبت پائين سهم متعارفي / سرمايه،‌هزينه هاي نماينده سهم متعارفي خارجي را كاهش ميدهد و ارزش شركتي با تحميل كردن و يا تشويق كردن مديران باري تلاش بيتشر در زمينة سود سهامداران افزايش مي‌يابد. ازموقع چاپ مقالة اصلي توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده اي راجع به چنين توضيحات تئوريتيكي عامل ساختمان سرمايه فراهم شده است. قدرت نفوذ بيشتر مالي ممكن است مديران را تحت تأثير قرار دهد و هزينه هاي نماينده را از طريق تهديد تصفيه كاهش دهد، كه اين باعث ضررهاي شخصي به مديران مي شود كه به عبارتي در حقوق، شهرت و اعتبار،‌درآمدهاي اضافه بر حقوق و غيره دچار ضرر مي شوند و از طريق فشار براي توليد جريان نقدي، پرداخت هزينه هاي سود صورت بگيرد. قدرت نفوذ بالاتر ميتواند كشمكش هاي بين سهامداران و مديران را در رابطه با انتخاب سرمايه گذاري كاهش دهد، پذيرش مقدار خطر را بالا برد و شرايطهايي كه تحت آن شركت تصفيه شده است و سياست سود سهام همگي را بيشتر قابل تحمل سازد.</p> <p>مشكلات حاكميت شركت، هزينه هاي عامل و ساختمان سرمايه ، به ويژه سؤالات مهمي پيرامون سياست و تحقيق مطرح مي كنند كه در رابطه با صنعت بانكداري مي‌باشند. شاهد قابل عرضه براي امور مورد نظر و ضررهاي بزرگ از بعضي سازمان هاي اصلي بانكداري بين المللي در ورشكستگي هاي شركت بزرگ اخير بيانگر آن است كه اين سازمان هاي بانكداري ممكن است بعضي مسائل و مشكلات پيرامون حاكميت اصلي خودشان داشته باشند، هزينه هاي عامل نيز ممكن است به ويژه در اين صنعت بزرگ باشند چون بانك ها با ماهيت مبهمي كه از لحاظ اطلاعات دارند، اطلاعات خصوصي را در زمينة مشتريان وام شان و ساير موارد اعتباري حفظ مي كنند. علاوه بر اين، ساختمان سرماية بانك، مستقيماً به وسيله قانون و مقررات تحت تأثير قرار مي گيرد، آنها حداقل ها را براي سرماية سهم متعارفي و انواع ديگر سرماية قانوني [۱] را جهت ممانعت از ريسك كردن بيش از حد تنظيم مي‌كنند و احتمالاً هزينه هاي عامل نيز تحت تأثير قرار مي گيرند. حاكميت شركت ، هزينه هاي عامل و ساختمان سرمايه از جمله موضوع هايي هستند كه در بانكداري مهم هستند چون نقش هاي عمده اي را با اين صنعت ايفا مي كنند و در فراهم آوري اعتبار براي شركتهاي غيرمالي و در انتقال اثرات سياست پولي و در فراهم آوري پايداري براي اقتصاد به صورت كلي بسيار ارزشمندند.</p> <p>عليرغم اهميت اين موضوع ها، تحقيق نسبتاً كمي در زمينة فرضيه هزينه هاي عامل در نوشتجات بانكداري وجود دارد و به بهترين وجه ممكن،‌شاهد تجربي در نوشتجات مالي بصورت يك مجموعه مخلوط شده است. تست هايي از فرضية هزينه هاي عامل عمدتاً مقياس هاي كارايي شركت را در زمينة نسبت سرمايه سهم متعارفي و يا انديكاتور ديگر قدرت نفوذ به اضافه بعضي از متغيرهاي كنترل برگشت ميدهد. پيش بيني قابل تست فرضيه آن است كه افزايش نسبت قدرت نفوذ بايد باعث هزينه هاي عامل پائين تر سهم متعارفي خارجي شده و كارآيي شركت را بالا ببرد و همه چيز ديگر مساوي حفظ گردند. با اينحال، وقتي قدرت نفوذ، نسبتاً بالا شود، افزايش هاي بيشتر، هزينه هاي عامل چشمگيري از بدهي خارجي را توليد مي كنند از جمله هزينه هاي مورد انتظار ورشكستگي و يا پريشاني مالي – كه از كشمكش هاي بين سهامداران و صاحبان سند قرضه مطرح مي شود. چون تشخيص تجربي وجه تمايز بين دو منبع هزينه هاي عامل دشوار است، بنابراين تحقيق موجود كاربردمان، كارآيي شركت را بصورت انعكاس دهندة كل هزينه هاي عامل بررسي مي‌كند و رابطه اي غيريكنواخت ميان كارآيي و قدرت نفوذ برقرار مي سازد.</p> <p>حداقل ۳ مشكل در بررسي هاي قبلي آشكار مي گردد كه ما در كاربردمان به آنها اشاره مي‌كنيم. اولاً ،‌مقياس هاي كارآيي شركت، معمولاً نسبت هايي گرفته شده از صورتحساب هاي مالي و يا داده هاي بازار سهام هستند مثل حاشيه هاي عمل كنندة تنظيم شدة شركت و يا برگشتي هاي بازار سهام.</p> <p>اين مقياس ها، خارج از اثرات اختلاف ها در فاكتورهاي بازار برون زا كه ارزش شركت را تحت تأثير قرار ميدهند، خالص نمي باشند، اما وراي كنترل مديريت هستند و بنابراين نمي‌توانند هزينه هاي عامل را انعكاس دهند. بنابراين تست ها ممكن است با فاكتورهايي دچار اختلال شوند كه به هزينه هاي عامل ارتباطي ندارند. همچنين اين بررسي ها، معمولاً محك جداگانه اي را براي كارآيي هر شركت كه در صورت به حداقل رسيدن هزينه هاي عامل مشخص خواهند شد، تنظيم نمي كنند.</p> <p>ما مشكل اندازه گيري را با استفاده از كارآيي سود بصورت انديكاتور كارآيي شركت مان مشخص مي سازيم. اتصال ميان كارآيي توليدي و هزينه هاي عامل در ابتدا توسط Stigler (1976) پيشنهاد شد و كارآيي سود، تصفية مفهوم كارآيي پيشرفته را از آن زمان نشان مي دهد. كارآيي سود، ارزيابي مي كند كه يك شركت چقدر به كسب سودي كه با بهترين عمل شركتي ميتواند به دست آورد، نزديك است شركتي كه با شرايط هاي بيروني يكساني هم مواجه است. اين برتري، كنترل فاكتورهايي را امكانپذير مي سازد كه در خارج از كنترل مديريت است، مديريتي كه بخشي از هزينه هاي عامل نمي باشند. برعكس، مقايسه هاي به عمل آمده از نسبت هاي مالي استاندارد، برگشتي هاي بازار سهام و مقياس هاي مشابه، عمدتاً كنترل اين فاكتورهاي برون زا را انجام نمي دهند. حتي وقتي مقياس هاي بكار رفته در نوشتجات مربوطه با توجه به صنعت، تنظيم شده باشند، ممكن است اختلاف هاي مهم در عرض شركت هاي داخل يك صنعت را به حساب نياورند – مثل شرايطهاي بازاري محلي – همانطور كه قادريم با كارآيي سود كار كنيم. علاوه بر اين كارآيي يك شركت با بهترني عمل تحت شرايطهاي بيروني يكسان، محك معقولانه اي براي آن است كه چگونه شركت در صورت به حداقل رسيدن هزينه هاي عامل انتظار دارد عمل كند.</p> <p>دوماً ، تحقيق قبلي به طور كلي، احتمال عليت معكوس از كارآيي به ساختمان سرمايه را به حساب نمي آورد. اگر كارآيي شركت ، انتخاب ساختمان سرمايه را تحت تأثير قرار دهد، در اينصورت ناتواني براي به حساب آوردن اين خسارت معكوس باعث انحراف معادلات همزمان مي شود.</p> <p>بعبارتي، رگرسيون هاي كارآيي شركت روي مقياس قدرت نفوذ ميتواند اثرات ساختمان سرمايه را روي كارآيي با اثرات كارآيي روي ساختمان سرمايه مختل سازد.</p> <p>ما اين مشكل را با ايجاد خسارت معكوس از كارايي به ساختمان سرمايه مشخص مي‌كنيم. در اينجا به بحث پيرامون دو فرضيه مي پردازيم كه به اين موضوع اختصاص دارد چرا كارآيي شركت ممكن است انتخاب ساختمان سرمايه راتحت تأثير قرار دهد، فرضيه ريسك كارآيي و فرضية ارزش امتياز.</p> <p>ما يك مدل ساختماني دو معادله اي تشكيل مي دهيم و آن را با استفاده از حداقل مربع هاي دومرحله اي (۲SLS) برآورد مي كنيم. معادلة كارايي سود اختصاص يافته به صورت عملكرد يا تابعي از نسبت سرماية سهم متعارفي شركت و متغيرهاي ديگر براي تست فرضية هزينه هاي عامل بكار مي رود و معادلة اختصاص دهندة نسبت سرمايه سهم متعارفي بصورت تابعي از كارآيي سود شركت و متغيرهاي ديگر براي تست اثرات خالص فرضيه هاي ريسك كارآيي و ارزش امتياز انحصاري بكار مي رود. هر دو معادله از لحاظ اقتصاد سنجي از طريق محدوديت هاي محروم سازي شناسايي شده اند كه با تئوري ها ثابت هستند سوماً ، عده اي اما نه همة بررسي هاي قبلي، ساختمان مالكيت را به حساب نمي آورند. تحت هر تئوري واقعي هزينه هاي عامل، ساختمان مالكيت مهم است، چون آن تفكيكي از مالكيت و كنترل است كه هزينه هاي عامل را خلق مي كند. سهام داخلي بيشتر ممكن است هزينه هاي عامل را كاهش دهد، گر چه تلاش در سطوح بسيار بالاي دارايي داخلي معكوس مي‌شود. همچنين مالكيت بلوك خارجي و يا مايملك سازماني تمايل دارند تا هزينه هاي عامل را با خلق يك مانيتور نسبتاً مؤثر مديران كاهش دهند. محروم سازي متغيرهاي مالكيت ممكن است نتايج تست را منحرف سازد چون متغيرهاي مالكيت ممكن است با متغير وابسته در معادلة هزينه عامل (كارآيي ) همبسته باشد و با متغير اصلي بيروني (قدرت نفوذ) و از طريق فرضيه هاي خسارت معكوس فوق الذكر.</p> <p>براي مشخص كردن اين مسئله يا مشكل سوم، ما متغيرهاي ساختمان مالكيت را در معادلة هزينه عامل مي گنجانيم كه شرح دهندة كارايي سود است. ما مالكيت داخلي، دارايي هاي بلوك خارجي و مايملك هاي سازماني را در نظر مي گيريم. علاوه بر تحقيق مهم و سؤالات مربوط به سياست و در رابطه با صنعت بانكداري ، كاربرد براي بانكداري نيز، يك لابراتور برتر براي تست تئوري عامل است چون داده هاي كيفيت به مقدار فراوان راجع به شركتهاي در اين صنعت وجود دارد. به ويژه ، ما داده هاي مالي را براي تعداد زيادي از شركتها جامع و مفصل ساخته ايم، شركت هايي كه محصولات قابل مقايسه را با تكنولوژي هاي مشابه توليد مي كنند وا طلاعات دربارة قيمت هاي بازاري و ساير شرايطهاي بيروني در بازارهاي محلي وجود دارند، بازارهايي كه در آنها كار مي كنند. علاوه بر اين، بعضي از مطالعات به ۵ شاهد اتصال بين كارآيي بانك و متغيرها پي مي برد كه مشخص شدند هزينه هاي عامل (نماينده ) را تحت تأثير قرار مي دهند كه عبارتند از : قدرت نفوذ و ساختمان مالكيت.</p> <p>گرچه بانكداري، يك صنعت منظم است، اما بانك ها در معرض يك نوع هزينه هاي نماينده قرار مي گيرند و ساير موارد، روي رفتار بصورت صنايع ديگر تأثير گذارند. بانك هاي در نمونه، الزاماً در معرض فشارهاي قانوني برابري قرار مي گيرند و ما بر روي اختلاف ها در عرض بانك ها متمركز مي شويم، نه بين بانك ها و ساير شركت ها. بيشتر بانك ها نيز در بالاي مينيمم (حداقل) سرمايه خاص هستند و نتايج آن، اساساً براساس اختلاف هاي در حاشيه است به جاي آنكه بر پاية اثرات مقررات يا نظامنامه باشد.</p> <p>اين مقاله به صورت زير سازمان دهي يافته است. بخش ۲ راجع به موضوع هاي اندازه گيري كارآيي، خسارت معكوس و استفاده از ساختار مالكيت در تست هاي هزينة نمايندة ساختمان سرمايه بحث مي كند. بخش ۳ ، مدل معادلة همزمان را براي تست فرضيه ها مشخص مي كند و بخش ۴ ، داده ها و متغيرهاي بكار گرفته شده را در مدل شرح مي هد. ضميمة A برآورد كارآيي را به طور كامل بررسي مي كند.</p> <p>۲- مقياس هاي كارآيي، خسارت معكوس و استفاده از ساختمان مالكيت</p> <p>در اين بخش، ما به طور مفصل تر نشان ميدهيم كه چگونه ۳ مسئله اصلي را در تست فرضيه هاي هزينه هاي عامل نشان مي دهيم. ما دربارة انتخاب مقياس كارآيي (زير بخش۲-۱) بحث مي كنيم و تئوري هايي از خسارت معكوس از كارآيي به ساختمان سرمايه (زيربخش ۲-۲ ) را معرفي مي كنيم و استفاده از متغيرهاي ساختمان مالكيت را در مدل تجربي (زبربخش ۲-۳  ) توضيح مي دهيم.</p> <p>۲-۱- مقياس هاي كارآيي شركت</p> <p>نوشتجات، تعدادي از مقياس هاي متفاوت را به كار مي گيرند، از فرضية كارآيي شركت گرفته تا هزينه عامل. اين مقياس ها عبارتند از ۱) نسبت هاي مالي حاصله از صورتحساب هاي درآمد و ترازنامه ۲) برگشتي هاي بازار سهام و فراريت شان ۳) Tobin , q كه ارزش هاي بازاري را با ارزشهاي حسابداري مخلوط مي كند.</p> <p>ما اينگونه مي گوئيم كه كارآيي سود يعني كارآيي مرزي كه با استفاده از تابع سود محاسبه شده، مقياس مناسب تري براي تست تئوري هزينه عامل است چون آن، اثرات قيمتهاي بازار محلي و ساير فاكتورهاي بروني را كنترل مي كند و چون آن محك معقولانه اي را براي كارآيي هر شركت جداگانه فراهم مي كند البته اگر هزينه هاي نماينده يا عامل به حداقل برسند<sup>۳</sup>.</p> <p>كارآيي سود براي ارزيابي كارآيي مديران ،‌ برتر از كارآيي هزينه است، چون آن به حساب مي آورد كه چگونه مديران سودها را بالا برده و هزينه ها را كنترل مي كنند و به مفهوم به حداكثررساندن ارزش نيز نزديكتر است.<sup>۴</sup> گرچه به حداكثر رساندن سودهاي حسابداري و به حداكثر رساندن ارزش سهامدار ، برابر و مساوي نيستند، اما به نظر ميرسد معقولانه است فرض شود كه ضررهاي سهامدار از هزينه هاي عامل، متناسب با ضررهاي سودهاي حسابداري به آن نزديك هستند،‌سودهاي حسابداري كه با كارآيي سود،‌اندازه گيري مي شوند. همانطور كه در پائين نشان داده شده، ما كارآيي را طي دوره ۶ ساله اندازه مي‌گيريم كه تمايل دارد تا خطاهاي راندوم را ميانگين گيري كند. اين دوره نيز بايد براي اثرات عمده شركتي هزينه هاي عامل در رابطه با انتخاب هاي سرمايه گذاري ضعيف و يا امور مديريت خطر كافي باشد ، كه احتمالاً در واقع در داده هاي سود منعكس ميشود.</p> <p>[۱] – regulator capital سرمايه قانوني – سرمايه خاص يا اصلاحي</p> <p> </p> لطفا از لینک زیر دانلود کنید <a href=" https://www.filemarket.org/downloads/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%8A%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA?ref=2" class="read_more" target="_BLANK" rel="nofollow"><img src="https://www.filemarket.org/wp-content/themes/mavi-child/1v2/download.png" alt="دانلود فایل"/></a><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small></p> text/html 2019-08-27T03:05:09+01:00 yaoiland.mihanblog.com عاطفه جهاندیده تحقیق بررسي تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن http://yaoiland.mihanblog.com/post/1952 <p><span><strong><a href="https://www.filemarket.org/">تحقیق</a> بررسي تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن</strong></span></p> <p><span><strong>ضريب فزاينده پولي</strong></span></p> <p>براي شناخت و فهم تغييرات <strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/money-and-capital-market-in-financial-management">رشد پول</a></strong> و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن، شناخت و درك ضريب فزاينده پولي و اجزاي آن ضروري است. ضريب فزاينده را مي توان به عنوان پيوند دهنده و واسط ميان پايه پولي و حجم پول در نظر گرفت و از اين رو ضريب فزاينده نقش مهمي در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدينگي دارد.</p> <p>عوامل تعيين كننده و اجزاي ضريب فزاينده پولي را مي توان به شرح زير در نظر گرفت :</p> <p>الف – نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به كل سپرده هاي مردم نزد بانكها</p> <p>نسبت سكه و اسكناس به سپرده ها را نرخ نقدينه خواهي مي توان ناميد. اين نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگي دارد. همچنين ساختار فني نظام بانكي و سياستهاي<strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/tag/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A"> بانك مركزي</a></strong> در اين ارتباط نقش مهمي دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداري پول« سنتي» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سكه و اسكناس بيشتري استفاده مي كنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهيز نظام بانكي به ابزارهاي الكترونيكي باعث مي شود تا سكه و اسكناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرايط بي ثباتي سياسي، نااطميناني سياسي و يا اقتصادي، مخاطرات  و خطر نيز با نقدينه خواهي رابطه معكوسي دارد.</p> <p>ضريب فزاينده پولي با ضريبت نقدينه خواهي رابطه معكوس دارد، به طوري كه افزايش نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به سپرده ها يا افزايش ضريب نقدينه خواهي موجب كاهش ضريب فزاينده مي شود كه باعث كاهش توانايي بانكهاي تجاري در امر پول آفريني مي گردد.</p> <p> </p> <p>نرخ ذخيره قانوني</p> <p>طبق قانون و بر مبناي درصد تعيين شده توسط بانك مركزي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست پولي، بانكهاي تجاري موظفند درصدي از سپرده هاي مردم نزد خو را، در  اختيار بانك مركزي قرار دهند. به اين درصد يا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخيره قانوني مي گويند.</p> <p>دلايل وجودي وضع ذخيره قانوني دوره تاريخ بانكداري متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال ۱۸۲۰ براي اولين بار، ذخيره قانوني به عنوان ايجاد پشتوانه براي باز خريد اسكناس در نيويورك و لندن نزد بانك مركزي كشورهاي آمريكا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بيان ديگر اگر بانك هايي رأساً به انتشار مشابه اسكناس اقدام مي كردند. اين اسكناس ها نوعي حواله بحساب مي آمد و امكان باز خريد آن وجود داشت. از اين رو بايد معادل انتشار اسكناس، طلا و مسكو به عنوان ذخيره قانوني به امانت مي گذاشتند در آمريكا ۱۸۶۳ با تصويب قانون تشكيل بانك ملي، ذخيره قانوني الزامي شد. به موجب اين قانون به منظور تضمين قابليت نقد شدن اسكناس هاي بانك  ملي و ارتقاء مقبوليت اين اسكناس ها به عنوان وسيله مبادله، بانك هاي تجاري موظف به سپرده گذاري نزد بانك مركزي با نرخ ۲۵ درصد به عنوان نرخ ذخيره قانوني شدند.</p> <p>به تدريج اين نقش و وظيفه ذخيره قانوني از ميان رفت. در سال ۱۸۷۳ نرخ ذخيره قانوني به عنوان تضمين اسكناس ها به خاطر تبديل پذيري و مقبوليت كامل آنها موضوعيت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخيره قانوني صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمين براي صاحبان سپرده در ارتباط با قابليت نقد شدن سپرده ها توسط بانك ها موضوعيت پيدا كرد.</p> <p>درارتباط با چگونگي تضمين نقد پذيري سپرده ها از طريق ذخاير قانوني به دو مسأله توجه مي شد :</p> <p>۱ – ميزان و مدت سپرده گذاري و برداشت سپرده ها و چگونگي وضعيت انبار و جريان وجوه.</p> <p>۲- ميزان خلق اعتبار و سپرده هاي اوليه در نرخ ذخيره قانوني معين</p> <p>به بيان ديگر عملكرد ميان مدت و بلند مدت بانك ها با انبوهي از مشتريان و سپرده گذاران مشخص كه براي مواجه شدن با بي اعتمادي و نبود پول در بانك ها نرخ ذخيره قانوني چه مقدار بايد باشد و در عين حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد كه بانك ها نتوانند به تقاضاي صاحبان سپرده براي برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است كه نرخ ذخيره قانوني را مشخص مي كرد.</p> <p>در سال ۱۹۱۳، فدرال رزرو ( بانك مركزي آمريكا) هدف اعمال ذخيره قانوني را تأمين نقدينگي سيستم بانكي، جلوگيري از نوسانات پولي و تضمين ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به  تدريج با كم شدن اهميت ذخيره قانوني، نرخ آن نيز كاهش يافت. اين كاهش به منظور ايجاد تنظيمات مناسب از سوي فدرال رزرو ( با نك مركزي) و تنظيم اعتبار توسط آنها صورت گرفت اين امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده هاي مردم از سوي بان كها به طور قابل توجهي كاهش يابد. طي دهه هاي ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ نقش بانكهاي مركزي كشورهاي مختلف در تضمين نقد پذيري سپرده هاي مردم نزد بانكها و مؤسسات اعتباري بسط و گسترش پيدا كرد. از اين به بعد عملاً ديگر ذخيره قانوني نقش خود به عنوان تضمين نقد پذيري سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سياست پولي مطرح گرديد، به طوري كه با كاهش يا افزايش نرخ ذخيره قانوني، ضريب فزاينده پولي هم به ترتيب افزايش و يا كاهش مي يابد. از اين رو مي توان از طريق نرخ ذخيره قانوني، با حجم معيني از پايه پولي حجم پول در جريان را تحت تأثير قرار دارد و در واقع از اين طريق تنظيمات پولي را اجرا نمود. شايان ذكر است شرايطي كه پايه پولي منضبط و تثبيت مي شود، نقش سپرده ها در پل آفريني اهميت ويژه اي پيدا مي كند.</p> <p>طي دههه ۱۹۸۰ تعريف M<sub>2</sub> از پول مورد توجه قرار گرفت كه با مقتضايت سرمايه گذاري بيشتر سازگار بود، از اين رو در وضع ذخيره قانوني<sub>۲</sub>M بيشتر مد نظر قرار گرفت.</p> <p>طي دهه ۱۹۹۰ وقايع متعددي رخ داد از جمله :</p> <p>– در آمريكا نرخ ذيخره قانوني كاهش يافت، به طوري كه نرخ ذخيره قانوني حساب هاي غير معاملاتي يعني سپرده هاي مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخيره قانوني سپرده هاي معاملاتي از ۱۲ به ۱۰ درصد كاهش پيدا كرد.</p> <p>– ذخيره قانوني در كشوهاي سوئيس، انگلستان كاهش يافت و در كانادا ذخيره قانوني سپرده هاي مدت دار حذف شد.</p> <p>– بانك مركزي آمريكا تصميم گرفت به ذخاير قانوني بهره پرداخت كند. در اين ارتباط استدلال زير ارائه كرده ذخيره قانوني ابزار تنظيمات پولي است. بنابراين سپرده گذاران نبايد منبع تأمين اين ابزار باشند. مضافاً اينكه نرخ ذخيره قانوني براي سپرده گذاران نوع ماليات اختلالي (Distor tional Tax) بحساب مي آيد.</p> <p>بتدريج بانكهاي مركزي منابع پايه پولي را از طريق ايجاد نظام هاي شناور ارزي عدم پولي كردن بدهي كسر بودجه هاي دولت و كنترل مانده تسهيلات به بخش خصوصي و بانكها با استفاده از تنظيمات</p> لطفا از لینک زیر دانلود کنید <a href=" https://www.filemarket.org/downloads/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B7-%D8%AB%D8%A8%D8%A7?ref=2" class="read_more" target="_BLANK" rel="nofollow"><img src="https://www.filemarket.org/wp-content/themes/mavi-child/1v2/download.png" alt="دانلود فایل"/></a><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small></p> text/html 2019-08-22T03:05:55+01:00 yaoiland.mihanblog.com عاطفه جهاندیده تحقیق نقش حياتي استانداردها در محيطهاي آموزشهاي الكترونيكي http://yaoiland.mihanblog.com/post/1951 <p><span><strong><a href="https://www.filemarket.org/">تحقیق</a> نقش حياتي استانداردها در محيطهاي آموزشهاي الكترونيكي</strong></span></p> <p>پيست، هي، شنيده ام كه مطالبي را براي آموزش به ديگران آماده كرده اي. آموزش افراد زيادي در سراسر دنيا. من مي توانم چيزي را كه شما به آن نيازمند هستيد در اختيارتان قرار دهم. <strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/expansion-of-electronic-resources-collection">آموزش الكترونيكي</a></strong>. بر روي اينترنت و شبيه پست الكترونيكي و <strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A">تجارت الكترونيكي</a></strong> مي باشد. در حقيقت WBT بوده و مشابه CBT و بهتر از آن است. امروزه آموزش صرفاً بر روي اينترنت معنا و مفهوم دارد. حال مي خواهم يك LMS مهم و خوب را به شما معرفي كنم. براي كمك به شما تعداد زيادي LO و SCO و AU را نيز طرح خواهم كرد. شايد بعدها بتوانيد از يك LCMS نيز استفاده كنيد، كه بهتر و مناسب تر نيز مي باشد. حال LMS مي تواند LOي شما را به سرعت به راه بياندازد، LO مي تواند وضعيت تمام يادگيرنده هاي شما را منعكس نمايد.</p> <p>من همه چيز را در اختيار شما قرار خواهم داد. اين سيستم مي تواند نمرات آنها و مدت زماني كه براي انجام كارهايشان صرف مي كنند و نيز تعداد كليكهايي كه بر روي كامپيوترهايشان انجام مي دهند، در اختيار شما قرار مي دهد. من مي توانم رنگ جورابي كه آنها مي پوشند را به شما اطلاع دهم. تمام قابليتها ممكن، اتاقهاي گفتگو، ويدئو كنفرانس و… را در بر مي گيرد.</p> <p>آها، استانداردها؟ ام… قطعاً تمام استانداردهاي جديد- AICC، SCORM، HACP، QTI، IMS، LTSC/ TEEE، ISO، ABC، XYZ و…و تمام مطالبي كه موجود است را در بر مي گيرد. ما متناسب با هر سازماني بوده و حتي تاييد شده ايم (Certified). ما همواره پيشرو هستيم….</p> <p>اين چه چيزي است؟ آيا براي دوره هاي افراد ديگر نيز قابل استفاده است؟ البته كه قابل استفاده است. استانداردها، به ياد مي آوريد؟ و بله شما مي توانيد مطالب خودتان را نيز بنويسيد. فقط استانداردها را مورد استفاده قرار دهيد و تمام اين كارها را به سادگي انجام دهيد.</p> <p>چگونه كار مي كنيد؟ خوب … آه … من فقط فروشنده هستم و برنامه نويس نمي‌باشم. يك دمو؟ آن را براي شما تهيه خواهم كرد. ولي بدانيد كه مي توانيد اعتماد كنيد كه مفيد خواهد بود. تمام آن براساس استاندارد مي باشد.</p> <h1><span>مقدمه</span></h1> <p>درصورتي كه آموزش الكترونيكي و استانداردهاي آن را ترك نمي كنيد بدانيد كه تنها نيستيد. آموزش الكترونيكي براي كساني كه به تازگي وارد اين حوزه شده اند، فقط مجموعه اي از عبارات و لغات معمايي و مجهول، تعهداتي كه فقط اميد تحقق آنها وجود دارد، بوده و به نظر آنها اطلاعات علمي موجود بسيار اندك است. كتاب حاضر براي روشن شدن موضوع و ارائه اطلاعات بسيار مفيد طراحي شده در تصميم گيري آگاهانه در قبال آموزش الكترونيكي در سازمانتان به خوبي عمل كنيد.</p> <p>اگرچه آموزش الكترونيكي به موضوعي بسيار مهم در آموزش سازمانهاي كل دنيا بدل شده ولي نسبت به ماهيت آن عقايد و افكار بسيار گوناگوني وجود دارد. در اين فصل در تمامي كل كتاب را با تشريح آموزش الكترونيكي و اجزاي آن ترسيم مي كنيم. سپس به بررسي دلايل موجود براي وابستگي اش موفقيت آميز آموزش الكترونيكي به پذيرش همگاني استانداردها مي پردازيم. در انتها نيز جهت درك روند تكامل استانداردهاي آموزش الكترونيكي تاريخچه استانداردها را مرور مي كنيم. اين تاريخچه در حقيقت با طرح يك مساله شروع، راه حل آن ارائه شده و سپس اين راه حل استاندارد مي شود نهايتاً اين راه حل به يك استاندارد مورد تاييد بدل مي شود.</p> <h2>آموزش الكترونيكي چيست؟</h2> <p>“آموزش الكترونيكي” عبارتي است كه در دنياي آموزش كامپيوتري نسبتاً جديد است. هر وقت كه يك كتاب يا مجله را در موردن اين موضوع مطالعه مي كنيد، تعريف متفاوتي را دريافت خواهيد كرد. ديدگاهي كه تقريباً مورد توافق مي باشد، عبارت است از اين كه آموزش الكترونيكي هر نوع محتواي آموزش كه به صورت الكترونيكي ارائه مي شود را در بر مي گيرد. براساس اين تعريف، اطلاعاتي كه در قالب يك پست الكترونيكي ارسال مي شود يا در نرم افزار مايكروسافت ورد (Msward) قرار مي گيرد را مي توان آموزش الكترونيكي دانست. البته ما قصد نداريم اين تعريف را به كار ببريم چرا كه بسيار كلي بوده و با هدف اين كتاب سازگاري ندارد. ما حوزه اين كتاب را به گونه اي محدود كرده ايم تا استانداردهايي كه مطرح مي شوند صرفاً به خريداران و توسعه دهندگان فن آوريها و محتواهاي آموزش اينترنتي مربوط شوند. ما آموزش الكترونيكي را به شرح زير تعريف مي كنيم هر نوع يادگيري، آموزش يا پرورش كه با استفاده از فن آوريهاي كامپيوتري شناخته شده خصوصاً فن آوريهاي مبتني بر شبكه اينترنت ارائه مي گردد.</p> <p>استفاده از فن آوريهاي اينترنتي بدان معناست كه محتواي آموزشي بر روي يك وب سرور (Web Server) ذخيره شده و يادگيرندگان با استفاده از فن آوريهاي معروف و مناسبي مانند جستجوگرهاي وب و پروتكل هاي شبكمه ICP-IP به آنها دسترسي پيدا مي كنند.</p> <p><strong> </strong></p> <h1>انواع آموزش الكترونيكي</h1> <p>روش‌هاي آموزش الكترونيكي را مي‌توان براساس ميزان تفاوت آنها با استراتژي‌هاي سنتي آموزش دسته بندي نمود.</p> <p>معمولاً سيستم هاي آموزش الكترونيكي در كنار روش هايي نظير آموزش توسط يك استاندارد راهنما مطالعه فردي، استفاده از كتابها ويدئو و… بعنوان بخش هاي يك سيستم جامع آموزش مطرح هستند. بهره گيري از مجموعه اين روش ها زماني اتفاق مي افتد كه سازمان در حال حركت از سيستم سنتي آموزش به آموزش الكترونيكي مي‌باشد. نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه اتخاذ چنين رويكردي بهترين راه حل براي برآورده ساختن نيازهاي آموزشي سازمان مي باشد. اين رويكرد آموزش تركيبي[۱] ناميده مي شود.</p> <p>آموزش الكترونيكي را مي توان به دو دسته عمده تقسيم بندي نمود، هم زمان و غير هم زمان. اگرچه استانداردهايي كه در اين كتاب مطرح مي شوند بيشتر به آموزش الكترونيكي غير هم زمان مي پردازند، ولي تعريفي از هر دو مقوله در اينجا ارائه مي‌شود.</p> <p>“آموزش الكترونيكي هم زمان” از يك مدل آموزشي استفاده مي كند كه در آن يك كلاس درس، دوره، سخنراني يا جلساتي با استفاده از اينترنت برگزار مي شوند. اين نوع از آموزش الكترونيكي به اين دليل هم زمان ناميده مي شود كه در آن بايستي تمام شركت كنندگان به طور هم زمان حاضر باشند. چندين بسته نرم افزاري خاص براي اين منظور وجود دارند كه امكان گفتگوي On-Line را فراهم آورده و وايت بردهايي الكترونيكي و… در اختيار كاربر قرار مي دهند. اين بسته هاي نرم افزاري، “ابزارهاي مشاركت”[۲] ناميده مي شوند. جالب توجه است كه برخي از اين بسته هاي نرم افزاري امكان ذخيره سازي مطالب ارائه شده جهت استفاده در آينده را فراهم مي آورند. بدين نحو اين نوع از آموزشها در دسته غير هم زمان قرار مي گيرند.</p> <p>“آموزش الكترونيكي غير هم زمان” نسخه تحت وب آموزش هاي مبتني بر كامپيوتر[۳] (CBT) مي باشند كه عمدتاص از طريق CD-ROM يا شبكه محلي سازمان ارائه مي شوند. عموماً “محتواي آموزشي”[۴] از يك سرور تحت وب ارائه و در هنگام صدور تقاضا به كامپيوتر يادگيرنده ارسال مي شوند. بدين ترتيب يادگيرندگان مي توانند در هر زماني كه بخواهند دوره هاي خود را دريافت كنند. معمولاً دوره هاي آموزشي به صورت تمام وقت (۲۴ ساعته) و طي ۷ روز هفته (۷/۲۴) در دسترس يادگيرنده بوده و در چهارچوب اجازه نامه هاي مناسب و مربوطه، از تمام كامپيوترهايي كه به اينترنت يا اينترنت سازمان متصل هستند، قابل دسترسي مي باشند. محتواي آموزشي مي تواند تركيبي از متن، تصاوير ثابت، تصاوير متحرك، صوت يا فيلم باشد. محتواي آموزشي خوب، تعاملي[۵] بوده و به نوعي در آنها ارزشيابي نيز صورت مي گيرد. عموماً محتواي آموزش تسوط يك سيستم مديريت آموزش (LMS)[6] چنين سيستم هايي، امكان دسترسي به دوره ها را از طريق يك منوي شخصي براي يادگيرندگان فراهم آورده و ميزان پيشرفت يادگيرنده در آن دوره ها را بررسي، ثبت و قابل رديابي مي كنند. بخش عمده استانداردهايي كه تا به حال در اين زمينه تدوين شده اند به آموزش الكترونيكي غير هم زمان مربوط هستند.</p> <p>[۱] . Blended Learning</p> <p>[۲] . Collaboration tools</p> <p>[۳] . Computer Based Training</p> <p>[۴] . Coursewane</p> <p>[۵] . Interactive</p> <p>[۶] . Learning Management System (LMS)</p> لطفا از لینک زیر دانلود کنید <a href=" https://www.filemarket.org/downloads/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D9%87%D8%A7?ref=2" class="read_more" target="_BLANK" rel="nofollow"><img src="https://www.filemarket.org/wp-content/themes/mavi-child/1v2/download.png" alt="دانلود فایل"/></a><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small></p> text/html 2019-08-22T03:05:53+01:00 yaoiland.mihanblog.com عاطفه جهاندیده تحقیق ITS چيست http://yaoiland.mihanblog.com/post/1950 <p><span><strong><a href="https://www.filemarket.org/">تحقیق</a> ITS چيست</strong></span></p> <p>ايجاد<a href="https://www.filemarket.org/downloads/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%83%D9%86"> سيستمهاي هوشمند</a> حمل و نقل ITS‌ يك زيرساخت مطلوب و مناسب جهت تحقق و دستيابي به اهداف متخصصين فراهم شده است.مديريت و برنامه ريزي دقيق و كارآمد در حمل و نقل و ترافيك ، استفاده بهينه از منابع، كاهش صدمات و افزايش ايمني و آرامش، كاهش هزينه و اثرات نامطلوب زيست محيطي، ‌كاهش مصرف انرژي و تأخيرهاي ناخواسته در طول سفر و در نهايت جلب رضايت مسافرين و روانسازي جريان ترافيك و حمل و نقل، ‌همواره از مقاصد ومطلوبهاي برنامه ريزان حمل و نقل در استفاده از ITS برشمرده مي‌شوند.</p> <h2><span>مفهوم ITS</span></h2> <p><strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/tag/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84">حمل و نقل</a></strong> و جابجائي كالا و مسافر، بعنوان يكي از اساسي ترين نيازهاي بشر، همواره به عنوان شاخصي مطرح بسيار مهم در برنامه‌ريزي‌هاي كلان هر جامعه، ‌مورد توجه ويژه قرار گرفته است.</p> <p>درعصري كه به آن ”عصر انفجار اطلاعات“ اطلاق مي‌گردد، فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات بعنوان ابزاري كارآمد براي متخصصين رشته هاي گوناگون، موجبات تسهيل و تسريع ارائه خدمات را فراهم نموده است.</p> <p> </p> <p> </p> <p>در همين راستا، مهندسين حمل و نقل نيز سعي بر آن داشته‌اند تا از فن‌آوري اطلاعات (IT )بعنوان راهكاري مناسب درجهت از ميان برداشتن معضلات اساسي مديريت ترافيك بهره‌ جسته‌ و مشكلات آنرا به حداقل ممكن كاهش دهند و در اين مقاله سعي بر آن است تا اندكي از كاربرد‌هاي IT در حمل و نقل تشريح شود.</p> <p>در سالهاي اخير، جوامع پيشرفته با بهره جوئي از امکاناتی که امروزه بعنوان ره آوردهای IT شناخته ميشوند، با ايجاد سيستمهاي هوشمند حمل و نقل يا ITS‌ يك زيرساخت مطلوب و مناسب جهت تحقق و دستيابي به اهداف متخصصين فراهم شده است.</p> <p>مديريت و برنامه ريزي دقيق و كارآمد در حمل و نقل و ترافيك ، استفاده بهينه از منابع، كاهش صدمات و افزايش ايمني و آرامش، كاهش هزينه و اثرات نامطلوب زيست محيطي، ‌كاهش مصرف انرژي و تأخيرهاي ناخواسته در طول سفر و در نهايت جلب رضايت مسافرين و روانسازي جريان ترافيك و حمل و نقل، ‌همواره از مقاصد ومطلوبهاي برنامه ريزان حمل و نقل در استفاده از ITS برشمرده مي‌شوند.</p> <p>در همين راستا ميتوان بصورت دقيقتر ،‌مهمترين عملكردهاي ITS را چنين برشمرد :</p> <p>– مديريت و بهينه سازي جريان ترافيك و روانسازی حركت</p> <p>– مديريت و كنترل حوادث</p> <p>– مديريت و پشتيبانی وسائل نقليه امدادي</p> <p>– مديريت اخذ الكترونيكي عوارض , هزينه پاركينگ , خريد و رزرواسيون بليط و…</p> <p>– مانيتورينگ و كنترل حمل و نقل سنگين</p> <p>– مديريت و ناوبري پيشرفته</p> <p>– مديريت حمل و نقل عمومي</p> <p>– مديريت و پشتيباني عابر پياده و …</p> <p>روشن است که هر يك از موارد مذكور بدون بهره جوئي از ره‌آوردهاي IT قابل دستيابي و انجام نبوده است. بطور مثال كنترل و برنامه‌ريزي چراغهاي راهنمائي در داخل شهرها بعنوان يك مسئله مهم از مقوله مديريت و بهينه سازي جريان ترافيك و روانسازي آن , همواره مطرح مي باشد. بصورت خلاصه نحوه عملكرد اين سيستم را مي‌توان بدين شرح توصيف نمود كه حجم و ميزان تراكم خودروها توسط حسگرهاي گوناگوني كه در زير سطح جاده و يا در حواشي آن نصب شده‌اند ، سنجيده شده و جهت پردازش و اخذ تصميم، توسط ابزارهاي ارتباطي همچون فيبر نوری يا بصورت wireless، به مراكز كنترل مركزي ارسال مي‌گردد و در آنجا بر اساس اصول و محاسبات مديريت ترافيك و فاز بندي چراغها، توسط نرم افزارهای مفيد با در نظر گرفتن شرايط متفاوت و مطروح، زمان بهينه توقف پشت چراغ و يا حركت در حالت سبز، پردازش و دستورات لازم به دستگاههاي كنترل كننده چراغها ارسال مي‌گردد.</p> <p>امروزه در بسياري از شهرهاي بزرگ دنيا استفاده از اين سيستم رايج و مرسوم است و در كلان شهر تهران نيز شاهد بهره‌جوئي از آن در بيش از ۱۵۰ تقاطع مي‌باشيم. از محاسن اين سيستم مي‌توان به کاستن از تاخيرهای بي مورد , کاهش زمان سفر و جلب آرامش و رضايت مسافر، ايجاد موج سبز در حركت ، كاهش تصادفات و… را نام برد.ايجاد چنين سيستمي ، همراه با اتصال آن به يك شبكه اطلاعاتي يا سايت اطلاع رسانی ، به سادگي مي‌تواند قبل از شروع سفر، مسافر را در انتخاب مسير مطلوب ياري رسانده و در كاهش حجم ترافيك تأثير بسزائي داشته باشد.</p> <p>بديهي است در صورت ايجاد چنين سيستمي حتي گوشي‌هاي تلفن همراه نيز كه امروزه توانائي برقراري اتصال با شبكه‌هاي اطلاع رساني را دارا هستند , قابليت دريافت اطلاعات و اخبار مربوط به ترافيك را خواهند داشت. روشن است بدين ترتيب پيشنهاد يك مسير مطمئن و به دور از تراكم‌هاي ناخواسته توسط سيستمهای اطلاعاتي و هوشمند و انتخاب آن توسط مسافر در روانسازي جريان ترافيك تأثير مطلوب و شايانی خواهد داشت. ضمن اينكه كاستن از مصرف سوخت خودرو و کاهش آلودگي هوا، زمان سفر و بالا بردن ضريب اطمينان در رانندگي و آرامش در مسافر از نتايج مطلوب و دائمی آن بوده و از آثار سيستمهاي ناوبري پيشرفتهITS به شمار مي‌آيد. تكنيك اطلاع رسانی به رانندگان امروزه در شهر تهران بصورت راديوئي و توسط کانال پيام و در برخی نقاط بر روی تابلوهای اطلاعاتی انجام مي‌پذيرد که از ابتدائي ترين شيوه هاي مطرح در مطلع نمودن رانندگان از شرايط ترافيكي محسوب ميگردد.</p> <p>در برخي موارد ارائه اطلاعات جهت انتخاب ساير شيوه ها و سيستمهای حمل و نقل و دستيابي به مقصد توسط ديگر وسائط نقليه و يا ارائه اطلاعاتي راجع به سطوح سرويس و عرضه خدماتي كه در مقصد به مسافر ارائه مي‌شوند نيز بعنوان ديگر كاربرد ‌‌هاي سيستمهاي ناوبري پيشرفته به شمار مي‌آيند. در سيستمهاي اطلاعاتي مربوط به كنترل و برنامه ريزی حمل و نقل انتقال اخباري كه به بروز شرايط غير عادي و يا تصادفات مربوط مي‌گردد حائز اهميت است چرا كه در هر دو حالت ميتوان به موقع تدابير لازم جهت تغيير مسير مسافر را انديشيد و از ازدحام‌های ناگهانی جلوگيري نمود.</p> <p>سیستم های ITS و کاربرد آن در ترافیک</p> <p>هفت نوع كاربرد ITS در سه زمينه عمده آورده شده است :</p> <ul> <li>اطلاع رساني مسافران منطقه اي چند ساختي</li> <li>سيستم هاي عملكردي خودروهاي باري</li> <li>سيستم‌هاي ايمني و كنترل خودرو پيشرفته</li> </ul> <p>به علاوه در زير ، فوايد جمعي و ملي اجراي ITS در طول ۲۰ سال آينده مورد بررسي قرار مي‌گيرد . همچنين اطلاعاتي در خصوص فوايد و كاربردهاي تجهيزات نصب شده كنوني ITS به خوانندگان ارائه مي‌شود . و بالاخره فوايد ITS براي فرمانداري هاي محلي ، نظير فوايد غير مرتبط با حمل و نقل بررسي مي‌گردد .</p> <p>زمينه هاي اصلي سرمايه گذاري ITS :</p> <p>سازمان حمل و نقل ايالات متحده ( US DOT) سرمايه گذاري هاي ITS را به سه بخش عمده تقسيم بندي کرده است :</p> <ul> <li>مديريت مسافران چند ساختي و اطلاع رساني مسافرين</li> </ul> لطفا از لینک زیر دانلود کنید <a href=" https://www.filemarket.org/downloads/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-its-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA?ref=2" class="read_more" target="_BLANK" rel="nofollow"><img src="https://www.filemarket.org/wp-content/themes/mavi-child/1v2/download.png" alt="دانلود فایل"/></a><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small></p> text/html 2019-08-22T03:05:00+01:00 yaoiland.mihanblog.com عاطفه جهاندیده پایان نامه طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز http://yaoiland.mihanblog.com/post/1949 <p><span><strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/category/thesis">پایان نامه</a> طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز</strong></span></p> <p><span><strong>فصل اول</strong></span></p> <p><strong>اندازه گیری فرکانس</strong></p> <p><strong>۱-۱- ویژگی های دستگاه اندازه گیری</strong></p> <p>اصولا عمل یا حاصل مقایسه یک کمیت مفروض با یک <strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/formulation-of-iso-documentation-standards-ieee">استاندارد</a> </strong>از پیش تعیین شده را ، اندازه گیری می نامیم. برای این که نتیجه عمل اندازه گیری که با اعداد بیان می شود، معنی داشته باشد، باید اولا استانداردی که برای مقایسه  به کار می رود، دقیقا معلوم ومورد قبول عام واقع شده باشد. ثانیا روش استفاده شده برای این مقایسه باید قابل تکرار بوده و قادر به امتحان کردن دستگاه <strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/tag/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%84">اندازه گیری</a> </strong>باشیم به عبارت دیگر دستگاه به کار رفته و روش اندازه گیری باید موجه باشد.</p> <p>هر دستگاه اندازه گیری دارای ویژگی ها و محدودیت های خاص خود است و برای انتخاب دستگاه اندازه گیری باید کلیه جوانب در نظر گرفته شود و با توجه به و یژگی های مورد نیاز و قیمت دستگاه  اندازه گیری بهترین انتخاب انجام شود.</p> <p>۱-گستره ی اندازه گیری: محدوده ای از تغییرات کمیت تحت اندازه گیری که وسیله قادر به اندازه گیری آن می باشد.</p> <p>۲-ریزنگری یا تفکیک پذیری: کوچکترین اندازه ی تغییرات کمیت تحت اندازه گیری که می تواند توسط            دستگاه، اندازه گیری شود.</p> <p>۳-حساسیت: نسبت میزان تغییرات خروجی به تغییرات کمیت تحت اندازه گیری</p> <p>با بیشترین بودن حساسیت،  اندازه گیری تغییرات کوچک کمیت تحت اندازه گیری راحت تر است اما          معمولا گستره ی اندازه گیری کم می شود.</p> <p>۴-درستی: میزان نزدیکی مقدار قرائت شده با مقدار واقعی کمیت</p> <p>معمولا با افزایش گستره ی اندازه گیری درستی کم میشود(یا قیمت ها افزایش قابل توجه می یابد)</p> <p>۵-دقت: نشان دهنده ی میزان پراکندگی آماری مقادیر اندازه گیری شده در چندین بار اندازه گیری یک کمیت است. به عبارت دیگر میزان عاری بودن اندازه گیر از خطای تصادفی میزان دقت را نشان می دهد.</p> <p> </p> <p>۲٫۴۷۳                                ۲٫۴۷۲</p> <p>۲٫۵۶۳                                ۲٫۴۷۵</p> <p>۲٫۴۲۵                                ۲٫۴۷۹</p> <p>دقت کمتر                               دقت بیشتر</p> <p> </p> <p>در شکل (۱-۱) نمایش مفهومی دقت و درستی مشاهده می شود.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>دقت مناسب                                   دقت نامناسب                          دقت مناسب</p> <p>درستی مناسب                                درستی نامناسب                        درستی نامناسب</p> <p> </p> <p> </p> <p>شکل ۱-۱-نمایش دقت و درستی</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>۱-۲- کالیبراسیون(برسنجیدن)</strong></p> <p>مقایسه عملکرد دستگاه اندازه گیری با مرجع استاندارد (که در رده ی درستی بالاتری قرار دارد) جهت تعیین خطای آن را کالیبراسیون گویند. به عبارت دیگر کالیبراسیون، کنترل دستگاه اندازه گیری به منظور اطمینان از عملکرد مناسب آن است. مرجع استاندارد می تواند یک کمیت یا دستگاه اندازه گیری باشد.</p> <p> </p> <p><strong>۱-۳- تنظیم دستگاه اندازه گیری</strong></p> <p>معمولا در دستگاه های اندازه گیری امکان تنظیم ( به صورت محدود) گذاشته می شود تا در مواردی که اندازه گیر از حالت کالیبره خارج می شود، عملکرد آن را اصلاح کنند. تنظیم می تواند به صورت تنظیم شیب یا آفست باشد.</p> <p><strong>۱-۴- قسمت های مختلف دستگاه های اندازه گیری</strong></p> <p>کار اکثر سیستم های اندازه گیری را می توان در قالب سه مرحله ی اساسی قرار داد:</p> <p>۱-مرحله ی آشکارسازی و مبدل</p> <p>۲-مرحله ی میانی یا تغییر دهنده</p> <p>۳-مرحله ی نمایش، ثبت یا کنترل</p> <p>عناصری از قبیل مقاومت، سلف، خازن، ترموکوپل، کریستال، فتوسل و…  به عنوان مبدل مورد استفاده قرار می گیرد. مبدل یک پدیده ی غیر الکتریکی مانند فشار، دما، رطوبت و….را به یک کمیت الکتریکی مثل ولتاژ، جریان و…تبدیل می کنند.</p> <p>مرحله ی میانی در یک دستگاه اندازه گیری می تواند شامل قسمت هایی از قبیل چرخ دنده ها، لوله ی هیدرولیکی، انواع فیلتر و تقویت کننده ها، سیستم های انتقال و….باشد. در برخی وسایل ممکن است نیازی به مرحله ی میانی ودر برخی موارد این قسمت بسیار پیچیده باشد.</p> <p>مرحله ی نهایی می تواند شامل قسمت هایی مثل عقربه واشل، لامپ اشعه کاتدی، ستون مایع، قلم متحرک وکاغذ مدرج،  ضبط مغناطیسی و …. باشد. علاوه بر نمایش دهنده  و ضبط کننده که در مرحله ی آخر وجود دارند، از خروجی این بخش می توان برای کنترل قسمت های دیگر استفاده کرد.</p> <p>در شکل (۱-۲ ) قسمت های مختلف یک دستگاه اندازه گیری به صورت کلی نمایش داده شده است.</p> <p> </p> <table> <tbody> <tr> <td width="11"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>شکل ۱-۲-قسمت های مختلف دستگاه اندازه گیری</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>۱-۵- اندازه گیری فرکانس</strong></p> <p>یکی از مهم ترین کمیت ها در سیستم های الکتریکی و الکترونیکی فرکانس می باشد. در مدارات مخابراتی فرکانس سیگنال در قسمت های مختلف نقش مهمی را ایفا می کند ودر مراحل مختلف مدولاسیون، دمدولاسیون و پخش باید کنترل واندازه گیری شود. در سیستم های قدرت تغیر فرکانس می تواند باعث تغییر عملکرد سیستم شود، با افزایش فرکانس حجم هسته کاهش می یابد ولی امکان دارد سیستم توانایی تولید گشتاور مورد نیاز را از دست بدهد وهمچنین کاهش فرکانس می تواند باعث به اشباع رفتن هسته و آسیب رسیدن به سیستم شود، بنابراین در سیستم های قدرت هم باید فرکانس به طور دقیق اندازه گیری و کنترل شود. در سیستم های ابزار دقیق برای انتقال سیگنال با تبدیل ولتاژ به فرکانس اثرات نویز را کاهش می دهند.</p> <p>با توجه به موارد ومثال های فوق اهمیت اندازه گیری فرکانس در سیستم ها بیش از پیش معلوم می شود.با استفاده از اندازه گیری فرکانس می توان کمیت هایی مثل سرعت سیال را به طور غیر مستقیم اندازه گیری نمود.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>۱-۶- تقسیم بندی باندها وفرکانس ها</strong></p> <p>فرکانس های رادیویی مطابق جدول زیر تقسیم بندی شده اند:</p> <p> </p> <table> <tbody> <tr> <td width="280">گستره ی فرکانسی</td> <td width="280">نمادها</td> </tr> <tr> <td width="280">۳-۳۰ KHz</td> <td width="280">VLF(Very Low Frequency)</td> </tr> <tr> <td width="280">۳۰-۳۰۰ KHz</td> <td width="280">LF(Low Frequency)</td> </tr> <tr> <td width="280">۳۰۰-۳۰۰۰ KHz</td> <td width="280">MF(Main Frequency)</td> </tr> <tr> <td width="280">۳-۳۰ MHz</td> <td width="280">HF(High Frequency)</td> </tr> <tr> <td width="280">۳۰-۳۰۰ MHz</td> <td width="280">VHF(Very high Frequency)</td> </tr> <tr> <td width="280">۳۰۰-۳۰۰۰ MHz</td> <td width="280">UHF(Ultra high Frequency)</td> </tr> <tr> <td width="280">۳-۳۰ GHz</td> <td width="280">SHF(Super high Frequency)</td> </tr> <tr> <td width="280">۳۰-۳۰۰ GHz</td> <td width="280">EHF(Extra high Frequency)</td> </tr> </tbody> </table> <p>جدول ۱-۱-تقسیم بندی فرکانس ها</p> <p> </p> <p>امواج رادیویی طیف وسیعی از فرکانس ها را در بر می گیرند که بر حسب کاربرد طبق استاندارد هایی  تقسیم بندی شده اند. با افزایش فرکانس سیگنال کاربرد های آن تخصصی تر و همچنین اندازه گیری فرکانس آن مشکل تر می شود.</p> <p> </p> <p><strong>۱-۷- فرکانس متر هاو مدارات ارائه شده برای آن</strong></p> <p>اصولا یکی از ابزار های مهم که در بخش های مهم سیستم های الکترونیکی و مخابراتی به کار گرفته می شود، فرکانس متر می باشد. این ابزار می تواند به صورت آنالوگ یا دیجیتال پیاده سازی گردد، نکته ی مهم درپیاده سازی این ابزار توجه به محل استفاده و نیز محدوده ی فرکانسی مورد نظر می باشد.</p> <p>امروزه عمدتا به دلیل استفاده از مدارات دیجیتال ونیز پردازنده های با سرعت بالا در دستگاه های مختلف از فرکانس مترهای دیجیتال استفاده می شود وعملکرد این دستگاه ها با بهبود سرعت این پردازنده های دیجیتال روز به روز بهتر می شود. اما هنوز در فرکانس های بالا این ابزار ها ناکارآمد هستند و از ابزارهای تبدیل آنالوگ برای آشکارسازی فرکانسی استفاده می شود.</p> <p>از تفاوت های فرکانس مترهای دیجیتال و آنالوگ می توان به نحوه ی عملکرد آنها اشاره نمود، در فرکانس متر های دیجیتال عمدتا به طور مستقیم و با توجه به لبه های پالس عمل سنجش فرکانسی انجام می گیرد حال آن که در فرکانس مترهای  آنالوگ با تبدیل فرکانس به کمیت هایی مثل ولتاژ وجریان این کار انجام می شود. گاهی ترکیبی از هر دو روش در سیستم های اندازه گیری استفاده می شود، بخشی از عملیات توسط سیستم آنالوگ ومابقی دیجیتال خواهد بود.</p> <p>فرکانس متر های دیجیتال نمی توانند فرکانس های بالا را اندازه بگیرند در حالی که فرکانس متر های آنالوگ برای فرکانس های در حد چندین گیگا هرتز قابل استفاده می باشند.</p> <p><strong>۱-۷-۱- فرکانس متر های آنالوگ</strong></p> <p>این ابزارها شامل یک بخش آشکار ساز می باشند که در این بخش سیگنال های با فرکانس بالا (از آنجا که بیشتر در فرکانس های مایکرویو کاربرد دارند) به یک دیود آشکارساز می تابد واین دیود توان یا ولتاژ متناسب با آن فرکانس را ارائه می دهد.</p> <p>معمولا این دیود های آشکارساز از جنس کریستال سلیکن که شامل سیم تنگستن نیز می باشد تشکیل شده است،به همین دلیل به آن دیود کریستالی نیز گفته میشود.</p> <p>نوع دیگر این دیودها avalanche-transit-time diodes می باشد. این دیودها ساختار متفاوتی با دیودهای معمولی دارند، این دیودها دارای چهار لایه می باشند که به صورت  شکل (۱-۳) می باشند.</p> <p> </p> <p>شکل ۱-۳-ساختار کلی دیود</p> <p> </p> <p>برای آشنایی بیشتر با این دیودها توضیحات مختصری در ادامه آورده شده است:</p> <p><strong><em>دیودهای </em></strong><strong><em>PIN</em></strong><strong><em>:</em></strong></p> <p>این خانواده از دیودها به عنوان مقاومتی متغیر در فرکانس های مایکروویوی کاربرد دارند. این دیودها این قابلیت را دارند که بدون ایجاد اعوجاج در سیگنالهای مایکروویوی مقاومت مسیر خود را تغییر دهند که این کار با تغییر جریان dc دیود انجام می شود. از ویژگی مهم دیگر این سری از دیودها، قابلیت کنترل سیگنالهای مایکروویوی با دامنه زیاد می باشد. بخش میانی آن تأثیر زیادی در دوام آن و عدم ایجاد اختلال در امواج دریافتی خواهد داشت.</p> <p> </p> <p>در شکل (۱-۴) شمای کلی این نوع دیود نشان داده شده است.</p> <p>شکل ۱-۴-شمای کلی دیود PIN</p> <p>شکل (۱-۵ ) مدار معادل دیود در حالت بایاس مستقیم را نشان می دهد. در این حالت مقاومت R<sub>S</sub>  با جریان dc عبوری از دیود رابطه ی عکس دارد.</p> <p> </p> لطفا از لینک زیر دانلود کنید <a href=" https://www.filemarket.org/downloads/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3?ref=2" class="read_more" target="_BLANK" rel="nofollow"><img src="https://www.filemarket.org/wp-content/themes/mavi-child/1v2/download.png" alt="دانلود فایل"/></a><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small></p> text/html 2019-08-21T03:05:46+01:00 yaoiland.mihanblog.com عاطفه جهاندیده تحقیق Gps چیست http://yaoiland.mihanblog.com/post/1948 <p><span><strong><a href="https://www.filemarket.org/">تحقیق</a> Gps چیست</strong></span></p> <p>سيستم مكان يابي جهاني ( <strong><em>Global Positioning System</em></strong> ) يك سيستم هدايت ناوبری ماهواره اي اســت شـامل شبكه اي از ۲۴ ماهواره درگردش كه درفاصله ۱۱ هزارمايلي ودر شش مدارمختلف قراردارند .</p> <p>در واقع یک سیستم راهبری و <strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/thesis-router-routing-routing">مسیریابی</a></strong> ماهواره ای است که از شبکه ای با ۲۴ ماهواره تشکیل شده است و این ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار قرار داده شده اند. این سیستم در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال ۱۹۸۰ استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد.</p> <p>خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین در تمام ساعت شبانه روز در دسترس است. پدید آوردنگان این سیستم، هیچ حق اشتراکی برای کاربران در نظر نگرفته اند و استفاده از آن رایگان است.</p> <p>۲۴ ماهواره که دور زمین در گردش هستند.<strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/tag/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C">ماهواره ها</a></strong> درحال حركت مي باشند و درعرض ۲۴ ساعت دوباركامل بـــرگرد زميــن مي گردنــــــد . (هرروز دوبارباسرعتي درحدود ۱۰۸ مايل درثانيه ) ماهواره هاي <strong><em>GPS</em></strong> به نام <strong><em>NAVSTAR</em></strong> شناخته مي شوند…</p> <p>لازمه هرگونه آشنايي با <strong><em>GPS</em></strong> فراگيري ماهيت اصلي اين ماهواره ها مي باشد . اولين ماهواره   <strong><em>GPS</em></strong>  درفوريه ۱۹۷۸ پرتاب شد . وزن هرماهواره تقريباً / ۲۰۰۰ پاوند وداراي صفحات آفتابي به پهناي ۱۷¬<strong><em>f</em></strong> مي باشد . و قدرت فرستنده آن ۵۰ وات ويا كمتر است. هر ماهواره ۲ سيگنال ارسال مي كند: <strong><em>L1</em></strong> و <strong><em>L2 . GPS</em></strong> هاي غير نظامي از فركانس ۴۲<strong><em>MHZ.1575 :L1</em></strong> اسـتــفــاده مي كننند .</p> <p>هر ماهواره حدوداً ۱۰ سال فعال مي ماند وجايگزيني ماهواره ها بموقع انجام گشته و ماهواره هاي جايگزين به فضا پرتاب مي گردند . برنامه شبكه <strong><em>GPS</em></strong> هم اكنون تا سال ۲۰۰۶ تنظيم وجايگزيني هاي لازمه ترتيب داده شده اند.مسير گردش ماهواره ها آنها را بين عرض جغرافيايي ۶۰ درجه شمالي و۶۰ درجه جنوبي قرارمي دهد . اين امر به معني آن است كه درهرنقطه از زمين ودرهرزمان مي توان سيگنال هاي ماهواره أي را دريافت نمود. وهرچه به قطبهاي شمال – جنوب نزديك شويم نيز همچنان ماهواره هاي <strong><em>GPS</em></strong> را خواهيم ديد . هرچند دقيقاً در بالاي سرما نخواهند بود واين در دقت وصحت عمل آنها در اين نقاط تاثيرمي گذارد .</p> <p>يكي از بزرگترين مزاياي رهيابي بوسيله <strong><em>GPS</em></strong> نسبت به روشهاي ديگر زميني آن است كه اين سيستم درهر شرايط جوي و بدون توجه به نوع كاربرد گيرنده <strong><em>GPS</em></strong> بخوبي كارمي كند</p> <p>ماهواره های <strong><em>GPS</em></strong></p> <p>۲۴ عدد ماهواره <strong><em>GPS</em></strong> در مدارهایی بفاصله ۲۴۰۰۰ هزار مایل از سطح دریا گردش می کنند. هر ماهواره دقیقا طی ۱۲ ساعت یک دور کامل بدور زمین می گردد. سرعت هریک ۷۰۰۰ مایل بر ساعت است. این ماهواره ها نیروی خود را از خورشید تامین می کنند. همچنین باتری هایی نیز برای زمانهای خورشید گرفتگی و یا مواقعی که در سایه زمین حرکت می کنند بهمراه دارند. راکتهای کوچکی نیز ماهواره ها را در مسیر صحیح نگاه می دارد. به این ماهواره ها <strong><em>NAVSTAR</em></strong> نیز گفته می شود.</p> <p>چند مشخصه جالب این سیستم:</p> <ul> <li>اولین ماهواره <strong><em>GPS</em></strong> در سال ۱۹۷۸ یعنی حدود ۳۵ سال پیش در مدار زمین قرار گرفت.</li> <li>در سال ۱۹۹۴ شبکه ۲۴ عددی <strong><em>NAVSTAR</em></strong> تکمیل گردید.</li> <li>عمر هر ماهواره حدود ۱۰ سال است که پس از آن جایگزین می گردد.</li> <li>هر ماهواره حدود ۲۰۰۰ پاوند وزن دارد و طول باتری های خورشیدی آن ۵٫۵ متر است.</li> <li>انرژی مصرفی هر ماهواره، کمتر از ۵۰ وات است.</li> </ul> <p><strong><em>GPS</em></strong> چگونه کار می کند؟</p> <p>ماهواره های این سیستم، در مداراتی دقیق هر روز ۲ بار بدور زمین می گردند و اطلاعاتی را به زمین مخابره می کنند. گیرنده های <strong><em>GPS</em></strong> این اطلاعات را دریافت کرده و با انجام محاسبات هندسی، محل دقیق گیرنده را نسبت به زمین محاسبه می کنند. در واقع گیرنده زمان ارسال سیگنال توسط ماهواره را با زمان دریافت آن مقایسه می کند. از اختلاف این دو زمان فاصله گیرنده از ماهواره تعیین می گردد. حال این عمل را با داده های دریافتی از چند ماهواره دیگر تکرار می کند و بدین ترتیب محل دقیق گیرنده را با اختلافی ناچیز، معین می کند.</p> <p>گیرنده به دریافت اطلاعات همزمان از حداقل ۳ ماهواره برای محاسبه ۲ بعدی و یافتن طول و عرض جغرافیایی، و همچنین دریافت اطلاعات حداقل ۴ ماهواره برای یافتن مختصات سه بعدی نیازمند است. با ادامه دریافت اطلاعات از ماهواره ها گیرنده اقدام به محاسبه سرعت، جهت، مسیرپیموده شده، فواصل طی شده، فاصله باقی مانده تا مقصد، زمان طلوع و غروب خورشید و بسیاری اطاعات مفید دیگر، می نماید.</p> <p>گیرنده <strong><em>GPS</em></strong></p> <p>بسته به نوع مصرف و بودجه می توانید از طیف وسیع گیرنده های <strong><em>GPS</em></strong> بهره ببرید. همچنین، باید از در دسترس بودن نقشه مناسب و بروزجهت ناحیه مورد استفاده تان، اطمینان حاصل کنید. امروزه بهای گیرنده های <strong><em>GPS</em></strong> بطور چشمگیری کاهش پیدا کرده است و هم اکنون در کشور ما (ایران) با بهایی معادل یک عدد گوشی متوسط موبایل نیز می توان گیرنده <strong><em>GPS</em></strong> تهیه کرد. در کشورهای توسعه یافته از این سیستم جهت کمک به راهبری خودرو، کشتی و انواع وسایل نقلیه بهره گیری می شود.</p> <p>هر چه نقشه های منطقه ای که در حافظه گیرنده بارگذاری می شود دقیق تر باشد، سرویسهایی که از <strong><em>GPS</em></strong> می توان دریافت داشت نیز ارتقا می یابد. برای مثال، می توان از <strong><em>GPS</em></strong> مسیر نزدیکنرین پمپ بنزین، تعمیرگاه و یا ایستگاه قطار را سوال نمود و مسیر</p> <p>پیشنهادی را دنبال کرد. دقت مکانیابی این سیستم در حد چند متر می باشد، که بسته به کیفیت گیرنده تغییر می کند. از سیستم محلیابی جهانی می توان در کارههایی چون نقشه برداری و مساحی، پروژه های عمرانی، کوهنوردی، کایت سواری، سفر در مناطق ناشناخته، کشتی رانی و قایقرانی، عملیات نجات هنگام وقوع سیل و زمینلرزه و هر فعالیت دیگر که نیازمند محل یابی باشد، بهره برد.</p> <p>هر کس که بخواهد بداند کجاست و بکجا می رود به این سیستم نیازمند است، با توجه به نزول شدید بهای گیرنده های این سیستم، و افزایش امکانات آنها، این تکنولوژی در آینده نزدیک بیش از پیش در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.</p> <p>اطلاعاتي كه يك ماهواره <strong><em>GPS</em></strong> ارسال مي كند چيست ؟</p> <p>سيگنـال <strong><em>GPS</em></strong> شـــــامــل : يـــك كد شبه تصادفي <strong><em>Pseudo Random Code</em></strong> ، داده اي بنام <strong><em>ephemeris</em></strong> ويك داده تقويــــمي بنام <strong><em>almanac</em></strong> مي باشد. كد شبه تصادفي مشخص كننده ماهواره ارسال كننده اطلاعات ( كد شتاسايي ماهواره ) مي باشد.</p> <p>هرماهواره باكدي مخصوص شناسايي مي شود : <strong><em>RPN Random Code Pseudo</em></strong> اين عددي است بين ۱و ۳۲ . اين عدد درگيرنده هر <strong><em>GPS</em></strong> نمايش داده ميشود .دليل اينكه تعداد اين شناسه ها بيش از ۲۴ مي باشد امكان تسهيل درنگهداري شبكه <strong><em>GPS</em></strong> باشد . زيرا ممكن است يك ماهواره پرتاب شود و شروع بكار نمايد قبل از اينكه ماهواره قبلي از رده خارج شده باشد . به اين دليل ازيك عدد ديگر بين ۱و ۳۲ براي شناسايي اين ماهواره جديد استفاده مي شود .</p> <p>داده <strong><em>Ephemeris</em></strong> دائماً بوسيله ماهوارها ارسال ميگردد وحاوي اطلاعاتي درمورد : وضعيت خود ماهواره (سالم يا ناسالم) و تاريخ وزمان فعلي مي باشد . گيرنده <strong><em>GPS</em></strong> بدون وجود اين بخش از پيام درمورد زمان وتاريخ فعلي دركي ندارد . اين بخش پيام نكته اساسي براي تعين مكان مي باشد.</p> <p><strong><em>Almanac</em></strong> داده أي را انتقال مي دهد كه نشان دهنده اطلاعات مداري براي هرماهواره وتمام ماهوارهاي ديگر سيستم مي باشد .</p> <p>حال ميتوان شيوه كار <strong><em>GPS</em></strong> را بهتر بررسي كرد . هرماهواره پيامي را ارسال مي كند كه بــطور ســــــاده مي گويد :</p> <p>من ماهواره شماره <strong><em>X</em></strong> هستم ، موقعيت فعلي من <strong><em>Y</em></strong> است ، و اين پيام در زمان <strong><em>Z</em></strong> ارسال شده است</p> <p>هر چند كه اين شكل ساده شده پيام ارسالي است ولي مي تواند كل طرز كار سيستم را بيان نمايد . گيرنده <strong><em>GPS</em></strong> پيام را مي خواند و داده هاي <strong><em>almanac</em></strong> و <strong><em>ephemeris</em></strong> را جهت استفاده بعدي ذخيــره مي نمايد . اين اطـلاعـات مي توانند براي تصحيح و يا تنظيم ساعت دروني <strong><em>GPS</em></strong> نيز به كار روند .</p> <p>حال براي تعيين موقعيت ، گيرنده <strong><em>GPS</em></strong> زمانهاي دريافت شده را با زمان خود مقايسه مي كند . تفاوت اين دو مشخص كننده فاصله گيرنده <strong><em>GPS</em></strong> از ماهواره مزبور مي باشد . اين عملي است كه دقيقاً يك گيرنده <strong><em>GPS</em></strong> انجام مي دهد . با استفاده از حداقل سه ماهواره يا بيشتر ، <strong><em>GPS</em></strong> مي تواند طول و عرض جغرافيايي مكان خود را تعيين نمايد . ( كه آن را تعيين دو بعدي مي نامند . ) و با تبادل با چهار ( و يا بيشتر ) ماهواره يك <strong><em>GPS</em></strong> مي تواند موقعيت سه بعدي مكان خود را تعيين نمايد كه شامل طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع مي باشد . با انجام پشت سر هم اين محاسبات ، <strong><em>GPS</em></strong> مي تواند سرعت و جهت حركت خود را نيز به دقت مشخص نمايد .</p> <p>يكي از عواملي كه بر روي دقت عمل يك <strong><em>GPS</em></strong> اثــر مي گذارد . شكل قرار گرفتن ماهواره ها نسبت به يكديگر مي باشد . (از نقطه نظر<strong><em>GPS</em></strong> )اگر يك <strong><em>GPS</em></strong> با چهار ماهواره تبادل نمايد و هر چهار ماهواره در شمال و شرق <strong><em>GPS</em></strong> باشند طرح و هندسه اين ماهوارها براي اين <strong><em>GPS</em></strong> بسيار ضعيف ميباشد و شايد <strong><em>GPS</em></strong> قادر نباشد مكان يابي نمايد. زيرا تمام اندازه گيريهاي فاصله در يك جهت عمومي قرار دارند. مثلث سازي ضعيف است وناحيه مشترك بدست آمده ازاشتراك اين مسافت سنجي ها وسيع مي باشد ( مكاني كه <strong><em>GPS</em></strong> براي مكان خود تصورمي كند بسيار وسيع مي باشد ودر نتيجه تعيين دقيق محل آن ممكن نيست ) دراين موقعيتها حتي اگر <strong><em>GPS</em></strong> مكان يابي را انجام دهد وموقعيتي راگزارش نمايد دقت آن نمي تواند زياد خوب باشـــــــد ( كمتر از۵۰۰-۳۰۰ فيت ). اگر همين چهارماهواره درچهارجهت ( شمال ، جنوب ، شرق ، غرب ) وبا زواياي ۹۰ درجه قرارداشته باشند طرح اين چهار ماهواره براي <strong><em>GPS</em></strong> مزبور بهترين حالت مي باشد چراكه جهات مسافت سنجي چهار جهت متفاوت و نقطه اشتراك اين مسافت سنجي ها بسيار كوچك مي باشد . وهرچه اين نقطه اشتراك كوچكتر باشد به معني آن است كه بيشتر به نقطه واقعي حضورخود نزديك شده ايم . دراين موقعيت دقت عمل كمتر از۱۰۰فيت مي باشد .</p> <p>طرح وهندسه قرارگرفتن ماهواره ها هنگاميكه <strong><em>GPS</em></strong> نزديكي ساختمانهاي بلند، قلل كوهها ، دره هاي عميق ويا در وسايل نقليه قرارگرفته باشد به مساله مهمتري تبديـل مي گردد .اگر مانعي در رسيدن سيگنالهاي بعضي از ماهواره ها وجود داشته باشد <strong><em>GPS</em></strong> مي تواند از بقيه ماهواره ها بـــراي مكان يابي خود استفاده نمايد. هرچه اين موانع بيشتر و شديدتر شوند مكان يابي نيز مشكل تر مي گردد .</p> <p>يك گيرنده <strong><em>GPS</em></strong> نه تنها ماهواره هاي قابل استفاده را تشخيص مي دهد بلكه مكان آنها را درآسمان نيز تعيین مي كند . ( ارتفاع و زاويه ) منبع ديگرايجاد خطا ” چند مسيري ” مي باشد .” چند مسيري” نتيجه انعكاس سيگنال راديويي به وسيله يك شي مي باشد . اين پديده باعث ايجاد تصاوير سايه دار در تلويزيونها مي گردد هر چند در آنتنهاي جديد اين شكل به وجود نمي آيد ، اين پديده در آنتنهاي رو تلويزيوني قديمي به وجود مي آمد.</p> <p>بروز اين اختلال براي <strong><em>GPS</em></strong> ها به اين شكل است كه امواج بعد از انعكاس به وسيله اشياء ( مانند ساختمانها يا زمين ) به آنتن <strong><em>GPS</em></strong> برسند . در اين</p> لطفا از لینک زیر دانلود کنید <a href=" https://www.filemarket.org/downloads/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-gps-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA?ref=2" class="read_more" target="_BLANK" rel="nofollow"><img src="https://www.filemarket.org/wp-content/themes/mavi-child/1v2/download.png" alt="دانلود فایل"/></a><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small></p> text/html 2019-08-21T03:05:43+01:00 yaoiland.mihanblog.com عاطفه جهاندیده تحقیق در مورد مدارات تغذيه http://yaoiland.mihanblog.com/post/1947 <p><span><strong><a href="https://www.filemarket.org/">تحقیق</a> در مورد مدارات تغذيه</strong></span></p> <p><strong><span>رگولاتورهاي ولتاژ و مدارات تغذيه</span> </strong></p> <p>تقريباً‌تمام <strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/thermal-sensor-research">مدارات الكترونيكي</a></strong> ، از مدارات سادة ترانزيستوري و آپ امپ تا سيستم هاي حساس ميكروپرواسسوري و ديجيتالي به يك يا چند ولتاژ <strong><em>dc</em></strong> پايدار نياز دارند منابع تغذيه رگوله نشده با ترانس – پل – خازن بعلت اينكه ولتاژهاي خروجي آنها با جريان بار وولتاژ خط تغيير مي كنند و نيز بدليل اينكه آنها ريپل هاي <strong><em>۱۰۰Hz</em></strong> مهمي دارند . معمولاً كفايت نمي كنند . خوشبختانه ساخت <strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D9%87-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1">منابع تغذيه</a></strong> پايدار كه از فيدبك منفي براي رگوله شده بصورت جامع استفاده مي شوند و مي توانند با چيپ هاي رگولاتور ولتاژ مدار مجتمع كه تنها به يك منبع ورودي <strong><em>dc</em></strong> رگوله نشده (‌از يك تركيب ترانس – پل – خازن ؛ يك باطري ، يا چند منبع ديگر <strong><em>dc</em></strong> ورودي ) و چند المان ديگر نياز دارند باساني ساخته مي شوند .</p> <p>در اين فصل چگونگي ساخت رگولاتورهاي ولتاژ را با استفاده از مدارات مجتمع بخصوص خواهيد ديد همين روشهاي مداري مي تواند براي ساختن رگولاتورهاي با المان هاي مجزا به كار رود (‌ترانزيستورها ، مقاومت ها ، غيره ) اما بعلت موجود بودن چيپ هاي رگولاتور ارزان با كارائي زياد ، استفاده از المانهاي مجزا در طرح هاي جديد مزيتي ندارد . رگولاتورهاي ولتاژ ما را به حوزة تلف قدرت زياد وارد مي كنند . بنابراين در مورد سينك گرمايي ور وش هايي نظير «‌محدود كردن <strong><em>Fold back</em></strong>  »‌براي محدود كردن عملكرد درجه حرارت هاي ترانزيستور و جلوگيري از صدمه به مدار صحبت خواهيم كرد اين روش ها مي توانند براي تمام ترتيبات مدارات قدرت شامل تقويت كننده هاي قدرت نيز استفاده شوند . با دانشي كه در اينجا نسبت به رگولاتورها بدست خواهيم آورد قادر خواهيم بود به عقب برگشته و طراحي تغذيه رگوله نشده را به تفصيل بحث نماييم  در اين فصل به مراجع ولتاژ و آي سي هاي مرجع ولتاژ كه خارج از طرح منبع تغذيه نيز استفاده مي شوند نظري خواهيم انداخت .</p> <p><strong>۱-۲- مشخصه ها و خصوصيات منابع تغذيه :</strong></p> <p>بطور كلي ميتوان منبع تغذيه ها را از ۶ نقطه نظر مختلف طبقه بندي كرد :</p> <ul> <li>طبقه بندي از نظر ميزان صاف بودن ولتاژ تغذيه</li> </ul> <p>منبع تغذيه صاف نشده ، در اين حالت  مقداري سيگنال <strong><em>AC</em></strong> برروي ولتاژ تغذيه سوار مي شود ، كه ولتاژ ريپل نام دارد ( در يكسوسازي تمام موج فركانس آن دو برابر فركانس سيگنال <strong><em>AC</em></strong> مي باشد )</p> <p>منبع تغذيه صاف شده ، در اين نوع تغذيه مدارهاي اضافي براي كاهش دامنه ريپل در نظر گرفته شده است .</p> <ul> <li>طبقه بند از نظر تثبيت ولتاژ:</li> </ul> <p>منبع تغذيه تثبيت نشده ( ناپايدار ): در اين حالت ولتاژ<strong><em>DC</em></strong> صاف شده است . اما مدارهاي اضافي براي غلبه بر تأثيرات ناشي از تغييرات بار مصرفي و يا ولتاژ ورودي در نظر گرفته نشده است .</p> <p>منبع تغذيه تثبيت شده ( پايدار ) : د راين نوع منبع تغذيه ها علاوه بر اين كه ولتاژ<strong><em>DC</em></strong> صاف شده است ، مدارهاي اضافي براي غلبه بر تأثيرات ناشي از بار مصرفي ، يا ولتاژ ورودي وجود ندارد .</p> <ul> <li>طبقه بندي از نظر ميزان محافظت :</li> </ul> <p>منبع تغذيه محافظت نشده : در اين حالت منبع تغذيه در مقابل جريان مصرفي بيش از حد ، يا اتصال  كوتاه محافظت نشده است .</p> <p>منبع تغذيه  محافظت شده : اين نوع منبع تغذيه ها در مقابل افزايش بيش از حد جريان مصرفي ، و يا اتصال كوتاه محافظت شده اند .</p> <p>محافظت در مقابل افزايش بيش از حد ولتاژ تغذيه : در اين حالت بار مصرفي در مقابل افزايش ولتاژ، تغذيه ناشي از تثبيت كننده ولتاژ ، محافظت شده است .</p> <ul> <li>طبقه بندي از نظر چگونگي عملكرد :</li> </ul> <p>منبع تغذيه سوئيچينگ اين نوع منبع تغذيه ها با استفاده از روش سويئيچينگ كار مي كنند ( معمولاً با فركانسي بالاتراز ۵۰ كيلوهرتز )</p> <p>۵)‌طبقه بندي از نظر پياده سازي مدار :</p> <p>مدار گسسته : در مدارهاي تثبيت كننده اين نوع منبع تغذيه ها از مدارهاي گسسته (‌مثلاً ترانزيستور) استفاده شده است .</p> <p>مدار مجتمع :‌در تثبيت كننده اين منبع تغذيه ها از مدارهاي مجتمع استفاده شده است .</p> <p>مدار تركيبي : در طبقه تثبيت كننده اين نوع منبع تغذيه ها هم از مدار گسسته ، و هم از مدار مجتمع (‌آي سي ) استفاده شده است .</p> <ul> <li>طبقه بندي از نظر ولتاژ يا جريان خروجي :</li> </ul> <p>الف) جريان بالا  ب) جريان پايين  ج) ولتاژ بالا  د) ولتاژ پايين</p> <p>با توجه به اينكه ما با تعدادي از آشكارترين مشخصه هاي  منبع تغذيه ها مانند ولتاژ ورودي ، ولتاژ خروجي ، حداكثر جريان بار مصرفي و مانند آن آشنا مي باشيم و. در اينجا مشخصه هاي ديگري ذكر مي شود كه ممكن است چندان برايمان اشنا نباشند :</p> <p>الف ) بازده : در حالت ايده آل بايد تمام توان دريافتي از منبع <strong><em>AC</em></strong> به صورت توان قابل مصرف در خروجي منبع تغذيه مصرف مي شود ،بنابراين بازده منبع تغذيه را مي توان به صورت زير تعريف كرد :</p> <p>۱۰۰×(‌توان ورودي <strong><em>AC</em></strong> / توان خروجي <strong><em>dc</em></strong>) = بازده</p> <p>ب )‌ريپل :‌ريپل سوار شده برروي ولتاژ <strong><em>DC</em></strong> خروجي منبع تغذيه بر حسب واحدهاي مختلفي مانند <strong><em>r.m.s</em></strong> پيك به پيك ولتاژ و يا به صورت ضريب ريپل بيان مي شود :</p> <p>= ضريب ريپل</p> <p>كه <strong><em>Vr</em></strong> معادل <strong><em>r.m.s</em></strong>  ولتاژ ريپل و <strong><em>Vo</em></strong> ولتاژ<strong><em>DC</em></strong> خروجي است .</p> <p>ج) حذف ريپل : بينانگر قابليت تثبيت كننده يا مدار صافي در كاهش سيگنال <strong><em>AC</em></strong> سوار شده مي باشد ميزان حذف ريپل معمولاً بر حسب دسي بل بيان مي شود .</p> <p>= حذف ريپل</p> <p>كه <strong><em>Vri</em></strong> و <strong><em>Vro</em></strong> معادل <strong><em>r.m.s</em></strong> ( يا پيك به پيك ) ولتاژ ريپل در وردي و خروجي فيلتر صاف كننده ولتاژ يا مدارتثبيت كننده مي باشد .</p> <p>= تثبيت كنندگي نسبت به بار مصرفي</p> <p>كه <strong><em>Vof</em></strong> معادل و لتاژ خروجي <strong><em>DC</em></strong> در حالتي است كه بار مصرفي به مدار اعمال شده باشد <strong><em>Von</em></strong> نيز معادل ولتاژ خروجي <strong><em>DC</em></strong> بدون بار مصرفي مي باشد .</p> <p>هـ) تثبيت كنندگي نسبت به خط <strong><em>AC</em></strong>: اين مشخصه معادل نسبت تغييرات ولتاژ<strong><em>DC</em></strong> خروجي بر واحد به تغييرات <strong><em>AC</em></strong> ورودي بر واحد مي باشد و به صورت زير تعريف مي شود :</p> <p> </p> <p>تثبيت كنندگي نسبت به خط <strong><em>AC</em></strong></p> <p>كه <strong><em>Voh, Vih</em></strong> به ترتيب بيانگر و لتاژهاي <strong><em>AC</em></strong> ورودي و <strong><em>DC</em></strong> خروجي در حالتي مي باشند كه ولتاژ <strong><em>AC</em></strong> ورودي در حداكثر مقدار خود قرار دارد .<strong><em>Vo,Vi</em></strong> نيز به ترتيب بيانگر ولتاژهاي <strong><em>AC</em></strong> ورودي و <strong><em>DC</em></strong> خروجي در حالتي مي باشند ، كه ولتاژ <strong><em>AC</em></strong> ورودي در حداقل مقدار خود قرار دارد .</p> <p>و ) امپدانس خروجي : كه معادل تغييرات ولتاژ خروجي نسبت به تغييرات جريان خروجي مي باشد تغييرات جريان خروجي در اثر تغيير در توان بار مصرفي ايجاد مي شود بنابراين رابطه امپدانس خروجي تقويت كننده به صورت زير خواهد بود .</p> <p>= امپدانس خروجي</p> <p>كه <strong><em>Von , Vof</em></strong> به ترتيب ولتاژ خروجي در حالتهاي حداكثر بار مصرفي و بدون بار مصرفي مي</p> <p>تحقیق در مورد مدارات تغذيه</p> لطفا از لینک زیر دانلود کنید <a href=" https://www.filemarket.org/downloads/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D9%87?ref=2" class="read_more" target="_BLANK" rel="nofollow"><img src="https://www.filemarket.org/wp-content/themes/mavi-child/1v2/download.png" alt="دانلود فایل"/></a><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small></p> text/html 2019-08-20T03:05:39+01:00 yaoiland.mihanblog.com عاطفه جهاندیده تحقیق آیین دادرسی اطفال http://yaoiland.mihanblog.com/post/1946 <p><span><strong><a href="https://www.filemarket.org/">تحقیق</a> آیین دادرسی اطفال</strong></span></p> <p><span><strong>پیشگفتار:</strong></span></p> <p><strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%8F%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88">جوانان</a></strong>، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، افراد گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله از ۴۱۹ میلیون نفر به ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰/۱ بالغ خواهد گردید.[۱] بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود ۳/۱ جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.</p> <p>از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.</p> <p>در این تحقیق به بررسی <strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/tag/%D8%A8%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86">بزهکاری نوجوانان</a> </strong>و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.</p> <p>از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.</p> <p>به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و … بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.</p> <p><span><strong>فشرده مطالب</strong></span></p> <p>جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای ۱۸۶۵-۱۸۴۰ در سایه روان پزشکی به وجود آمد.</p> <p>به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال ۱۸۱۵ برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، ۵ کودک ۸ الی ۱۲ ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.</p> <p>مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.</p> <p>جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال ۱۹۳۳ اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.</p> <p>رابین نیز در ۱۹۴۹ نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.</p> <p>بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.</p> <p>تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.</p> <p>البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا ۷ سالگی، در انگلستان ۱۰ سالگی، یونان ۱۲ سالگی، فرانسه و لهستان ۱۳ سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در ۱۴ سالگی است.</p> <p>در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان ۱۲ سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد ۱۰ سالگی عنوان شده است.</p> <p>نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.</p> <p>اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.</p> <p>اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره ی طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی … نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواقب سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.</p> <p>هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.</p> <p>[۱] – آمار یونسکو</p> <p>تحقیق آیین دادرسی اطفال</p> لطفا از لینک زیر دانلود کنید <a href=" https://www.filemarket.org/downloads/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84?ref=2" class="read_more" target="_BLANK" rel="nofollow"><img src="https://www.filemarket.org/wp-content/themes/mavi-child/1v2/download.png" alt="دانلود فایل"/></a><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small></p> text/html 2019-08-20T03:05:35+01:00 yaoiland.mihanblog.com عاطفه جهاندیده بررسی چند شخصیت برجسته در مدیریت (لائوزی – جیمز برنهام – آبراهام مازلو) http://yaoiland.mihanblog.com/post/1945 <p><span><strong>بررسی چند شخصیت برجسته در مدیریت (لائوزی – جیمز برنهام – آبراهام مازلو)</strong></span></p> <p><span><strong>لائوزی (قرن ششم قبل از میلاد)</strong></span></p> <p>لائوزی یا لائوتزو یکی از حکیمان افسانه ای چین<strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"> باستان</a></strong> بود. او پدر و بنیانگذار حرکت فلسفی و مذهبی دائوایسم یا تااوایسم است. ماهیت این حرکت فلسفی در کتاب دائودجینگ که تحت عنوان «کتاب راه و پرهیزکاری» به انگلیسی برگردانده شده وجود دارد. مانند کنفسیوس، لائوزی نیز برای مدت ۲۵۰۰ سال تأثیر بسیار عمیقی بر تفکر چینی داشته است و افکار او بخصوص در زمینه مدیریت و رهبری اثر مهمی در عقاید شرقی ها گذاشته است. افکار لائوزی حتی به فلسفه غربی نیز راه پیدا کرده و نمونه آن حرکت روشنفکرانه قرن هیجدهم در فرانسه و تأثیر آن بر اقتصاد این کشور است که بعنوان سیاست عدم مداخله دولت در امور اقتصادی و یا سیاست اقتصاد آزاد مطرح شده است. اطلاعات بسیار اندکی از زندگی لائوزی موجود است و شاید او فقط یک تصویر افسانه ای بوده باشد. طبق روایات، او <strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/tag/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%D9%87">معاصر</a></strong> و یا معلم کنفسیوس بوده است. او کتاب دائوجینگ را نوشت اما همانگونه که در چین باستان متداول بوده، بدون شک به نسخه اصلی، مطالبی اضافه شده و بارها در آن تجدیدنظر شده است. متنی که اکنون موجود است احتمالاً مربوط به حدود ۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می باشد. کتاب دائوجینگ به هشتاد و یک بخش کوچک تقسیم می شود و هر بخش شامل مجموعه ای از مطالب در باره راه (Dao) و دستیابی به پرهیزکاری (De) است. مطالب ذیل در کتاب مذکور آورده شده است: نیاز به پرهیز از تضاد و کشمکش و انجام کارها با صلح و هماهنگی، نیاز برای زدودن و پاک کردن این جهان و تمام چیزهایی که در آن است و اعتقاد به اینکه موقعیت حقیقی از عما بدست نیامده بلکه از معکوس و مخالف آن حاصل می شود WU-WEI یا عملی نشدنی (NON-ACTION). این اصول اساسی تأثیر بسیار عمیقی بر اقکار و جامعه چینی گذاشته اند، بخصوص ۱۰۰۰ سال بعد از میلاد مسیح و هنگامی که محققان در تلاش برای ساختن آمیزه ای از عقاید کنفسیوس، دائوایست، لگالیت و بودا برای اداره کردن اجتماع بودند.</p> <p>چینی ها هنوز هم دائوجینگ را می خوانند در این کتاب مطالب مهمی در باره فرهنگ تجارت و رهبری در آن به چشم می خورد. کتاب مذکور، آنهایی را که در مسند قدرت و اختیار هستند نصیحت کرده و می گوید باید بیشتر بدانند و کمتر انجام دهند. بعنوان مثال در بخش ۸ دائوجینگ آمده است در اداره کردن بدانید که چگونه دستورات را بکار برید. در انجام معامله تجاری بدانید که چطور کاراتر باشد. در انجام یک حرکت بدانید چگونه لحظه درست و مناسب را انتخاب کنید. در بخش ۱۷ دائوجینگ آمده است: موثرترین فرم رهبری این است که بجای کنترل کردن، به مردم انگیزه دهید.</p> <p>-بالاترین نوع قانون آن است که مردم آشکارا از وجودش آگاه باشند.</p> <p>-سپس آن که مردم دوستش داشته و تحسینش کنند.</p> <p>-سپس آن که از آن نفرت داشته و با آن بخواهند مبارزه کنند.</p> <p>-هنگامی که بی ایمان می شوید بقیه با شما غریبه و ناآشنا می شوند.</p> <p>-دانا افتاده است و کم سخن می گوید.</p> <p>-هنگامی که کارها انجام و تکمیل شدند مردم می گویند ما خودمان آنرا انجام دادیم.</p> <p>چنانچه در بخش ۳۹ دائودجینگ آمده، بالاترین قانون آن است که به اصول پرهیزگاری و راه رسیدن به آن ارتباط دارد و پایین ترین قانون آن است که به تشریفات و آیین و مراسم مذهبی بستگی دارد.</p> <p>جنبه مهم دیگر کتاب دائودجینگ این است که بر اهمیت چیزهای غیرعینی و لمس ناپذیر تأکید دارد و در بخش ۱۱، مطالب مربوط به آن آمده است:</p> <p>-۳۰پره چرخ حول یک محور می چرخند، که آن حفره ای است که در مرکز و وسط چرخ قرار دارد.</p> <p>-ما لوله را از توده های خاک رس می سازیم، و فضای خالی داخل آن است که آن را قابل استفاده می سازد.</p> <p>-ما برای اتاق در و پنجره می سازیم، ولی این فضای داخل اطاق است که آن را قابل استفاده می سازد.</p> <p>-ما برای اتاق در و پنجره می سازیم، ولی این فضای خالی داخل اتاق است که آن را قابل استفاده می کند.</p> <p>پس اگر چه چیزهای قابل لمس و دیده شدنی مزایای خود را دارند ولی لمس نشدنی ها هستند که کاربری آنها را ایجاد می کنند. تمرکز بر لمس نشدنی ها ما را به سمت مقوله Wv-Wei یا عمل نشدنی هداین می کند، جاییکه قانونگذاری گارها را انجام نمی دهد بلکه باعث می شود که آنها انجام شوند. در یک جامعه و یا سازمان که به راه و روش تکیه دارد، کارها با هماهنگی و طبق روال انجام می شود و نیازی به مداخله قانونگذار نیست، و سازمان در امتداد راه و بر اساس اصول پرهیزگاری هدایت می شود.</p> <p>همانطور که اشاره شد دائود جینگ تأثیر مهمی در فرهنگ چینی داشته و دارد. اصول دائوایست و افکار او از سالها قبل به اروپا نیز راه یافته و اگرچه بسیار گسترده نشده اما تأثیر مهمی بر تفکر قذن ۱۸ و روشنفکران اروپایی آن زمان مانند مونتسکیو گذاشته است.</p> <p>در مدرسه اقتصاد مدرن که به پیسیوکراتها معروف شده بود، پیشگامان اقتصاد مدرن مانند اوسنی، کانتیلون، آرجبنتان، تورگوت تحت تاثیر این عقاید قرار گرفتند. برداشت آنها از WU-WEI این بود که زمانیکه کارها بصورت طبیعی و بر اساس خواست و اراده خودشان انجام شوند و تحت فشار نباشد، به بهترین شکل اتفاق می افتند. پس در مقوله اقتصاد باید شرایط به گونه ای فراهم شود که بصورت طبیعی وضع اقتصادی بهبود یابد نه اینکه برای اراده فعالیتهای اقتصادی تلاش کنیم. آنها این مقوله را اقتصاد آزاد نام نهادند. اگرچه آدام اسمیت در کتاب «سرمایه ملتها» (۱۷۷۶) این عبارت را بکار نبرد، اما او شدیداً تحت تاثیر پیسیوکراتها قرار گرفت و در مقوله WU-WEI یک گام پیشتر رفت: او معتقد بود که اگر دولت در کار بازار دخالت نکند، بازار به طور طبیعی به سمت بهتر شدن پیش می رود و سرمایه در جایی که لازم است توزیع می شود، و این همان مفهوم عبارت معروف «دست نامرئی» است.</p> <p>مسئله مهم دیگر این است که به نظر می رسد دائوایسشم تنها تفکر چینی است که بر تجارت تأکید دارد. اما مشهورتر و بحث برانگیزتر از آن کنفسیوس ایسم است. کنفسیوس که با لائوزی معاصر بود دید متفاوتی نسبت به اجتماع داشت.</p> <p>چنانچه چن هوان چنگ در کتاب «اصول اقتصاد کنفسیوی و مدرسه او» (۱۹۱۱) آورده است، هدف نهایی سیستم کنفسیون مانند دائوالیسم، رستگاری است. اما تنها از طریق اداره فعالیتها می توان به آن رسید. قعالیتهای اقتصادی اگر بخواهند به فضیلت برسند باید مدیریت و کنترل شوند. انجام این کار به دست جاکمان و پادشاهان است که کنفسیوس به آنان اندرز می دهد که خودشان در بیرون سیستم اقتصاد بمانند و به عنوان وکیل و نماینده مردم از خارج سیستم فعالیت نمایند و همیشه به کسانی که در مسند قدرت هستند تاکید می کند که از ثروت اندوزی شخصی بپرهیزند.</p> <p>تئوری اقتصاد غربی تاکید دارد که برای برآوردن تقاضا، عرضه را باید افزایش داد ولی کنفسیوس معتقد است که باید تقاضا را کنترل و محدود کرد به گونه ای که با عرضه برابری کند. او نه تنها به کنترلهای اقتصادی مانند قوانین تعدیل هزینه و محدود کردن تقاضاهای لوکس عقیده دارد بلکه می گوید خواستهای انسان باید از طریق آموزشهای اجتماعی و اخلاق کنترل شود. زمانیکه کمفسیوس در پادشاهی چین شمالی (قبل از امپراطوری چین) وزیر بود از او سوال شد که</p> <p> </p> لطفا از لینک زیر دانلود کنید <a href=" https://www.filemarket.org/downloads/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B2?ref=2" class="read_more" target="_BLANK" rel="nofollow"><img src="https://www.filemarket.org/wp-content/themes/mavi-child/1v2/download.png" alt="دانلود فایل"/></a><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small></p> text/html 2019-08-18T03:05:36+01:00 yaoiland.mihanblog.com عاطفه جهاندیده راههای پاکسازی ذهن از افکار منفی در روانشناسی http://yaoiland.mihanblog.com/post/1944 <p><span><strong>راههای پاکسازی ذهن از افکار منفی در روانشناسی</strong></span></p> <p><span><strong>مقدمه</strong></span></p> <p>ممکن است متوجه نشده باشید اما ما وقت زیادی را صرف غیبت، بد زبانی به دیگران، قضاوت در مورد دیگران و یافتن اشتباهات دیگران میکنیم و جذب <strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/clearing-the-mind-of-negative-thoughts">افکار منفی</a></strong> مثل حسادت، گناه یا ترس میشویم و بدنبال بهانه ای برای مخفی کردن احساسات واقعی خود می گردیم. میدانم که همه این ها وقتی در کنار هم قرار می گیرند به نظر خیلی بد و اغراق آمیز میرسد، اما اگرما واقعاً به خودمان، اندیشه هایمان و حرف هایمان بنگریم متوجه خواهیم شد که تقریبا هر روز آگاهانه و ناآگاهانه خیلی از این کارها را انجام میدهیم. آیا معمولاً احساس راحتی و آرامش می‌کنید؟ آیا هر روز سرشار از لذت هستید، طوریکه انگار هیچ مشکل یا درد احساسی ندارید؟ اگر اینطور است، پس جزء اکثریت مردم هستید که برای رسیدن به زندگی بهتر، آرام‌تر و لذت‌بخش‌تر تلاش می‌کنند. بااینحال به نظر چالشی غیرممکن می‌آید و در آخر بخاطر شکست در این راستا خودمان را از نظر ذهنی تنبیه می‌کنیم و به این نتیجه می‌رسیم که، «اصلاً من برای با آرامش زندگی کردن آفریده نشده‌ام.»اگر مشغول خواندن این مقاله هستید شما نیز در زمره تعداد بیشمار افرادی هستید که برای رسیدن به زندگی بهتر تلاش می کنند و آرزو یک زندگی آرام و لذت بخش را دارند. البته تا زمانی که ما در ذهنمان خود را به خاطر شکست سرزنش میکنیم و به خود میگوییم ” من برای زندگی در آرامش ساخته نشده ام، ” رسیدن به این آرزو شبیه یک نبرد سخت است. بگذارید بگویم که این مربوط به ما نیست، این فقط به خاطر نیازهای سریع زندگی امروزی است که باعثشده ما به راحتی گیج و سردرگم شویم، و در نتیجه موقتاً ارتباطمان را با ذات و طبیعت مان از دست بدهیم. البته اگر بگردیم راهی برای رهایی از این نوع زندگی هست. هدف این مقاله معرفی تکنیکی ساده برای ایجاد آرامش، لذت و روشنایی بیشتر در زندگی شماست.</p> <p> </p> لطفا از لینک زیر دانلود کنید <a href=" https://www.filemarket.org/downloads/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7?ref=2" class="read_more" target="_BLANK" rel="nofollow"><img src="https://www.filemarket.org/wp-content/themes/mavi-child/1v2/download.png" alt="دانلود فایل"/></a><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small></p> text/html 2019-08-18T03:05:30+01:00 yaoiland.mihanblog.com عاطفه جهاندیده رابطه سواد مالی و اقتصادی و موفقیت مدیران سازمانها http://yaoiland.mihanblog.com/post/1943 <p><span><strong>رابطه سواد مالی و اقتصادی و موفقیت مدیران سازمانها</strong></span></p> <h1><span lang="FA">مقدمه</span></h1> <p dir="RTL"><span lang="FA"><strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/the-success-of-corporate-managers">سواد مالی</a> </strong>قابلیت درک نحوه کارکرد پول در دنیای واقعی است</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">سواد مالی یعنی چقدر <strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/tag/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">پول</a> </strong>بدست آوریم. چطور آن را خلق کنیم. چطور مدیریت کنیم چطور آن را سرمایه ­گذاری کنیم و اینکه چطور در امور خیریه و برای کمک به دیگران آن را مصرف کنیم</span><span dir="LTR">.</span></p> <p>به طور خاص سواد مالی بر مجموعه مهارت­ها و دانشی دلالت دارد که به افراد اجازه می­دهد تا در مورد منابع مالی خود تصمیمات آگاهانه و اثر بخش اتخاذ کنند. در اکثر جوامع پیشرفته صنعتی، تمرکز فزاینده­ای بر سواد مالی از دوران کودکی و جوانی می­شود. داشتن سواد مالی در شرایط فعلی اقتصادی جهان جزء ضروریات است و آموزش آن به فرزندان مان به آنها کمک می­کند آینده­ای بهتر را برای خود و نسل­های بعدی رقم بزنند. امور مالی شخصی یکی از جذاب­ترین حوزه­ های مالی است که دوره ­ها، کتا ب­ها و مدارک حرف ه­ای مفیدی برای آن تدوین شده است لیکن متاسفانه در ایران محتوی آموزشی موجود در این زمینه پاسخگوی این نیاز مهم افراد و خانواده­ ها نیست. نیاز مالی و پس­انداز و سرمایه­ گذاری افراد در مراحل مختلف زندگی­ شامل کودکی، جوانی، تاهل و بازنشستگی با هم به شدت فرق می­کند و به طور قطع می­توان گفت فرمول بهینه یکسانی برای همه وجود ندارد.</p> <p>یکایک افراد جامعه باید قادر باشند درآمد تولید کنند</p> <p dir="RTL"><span dir="LTR"> </span></p> لطفا از لینک زیر دانلود کنید <a href=" https://www.filemarket.org/downloads/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1?ref=2" class="read_more" target="_BLANK" rel="nofollow"><img src="https://www.filemarket.org/wp-content/themes/mavi-child/1v2/download.png" alt="دانلود فایل"/></a><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small></p> text/html 2019-08-18T03:05:28+01:00 yaoiland.mihanblog.com عاطفه جهاندیده درمان دارویی اعتیاد و مضرات آن http://yaoiland.mihanblog.com/post/1942 <p><!-- [if gte mso 9]>--></p> <p><!-- [if gte mso 9]>--></p> <p><span><strong>درمان دارویی اعتیاد و مضرات آن</strong></span></p> <h1><span lang="FA">مقدمه</span></h1> <p dir="RTL"><span lang="FA"><strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9">بیماری اعتیاد</a></strong> مدارهای عصبی مربوط به نظام پاداش،</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">انگیزش</span><span lang="FA">، و</span><span lang="FA">حافظه</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">را در</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">مغز</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">دچار اختلال کرده، و اختلال در این سیستم‌ها در مغز باعث بروز</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">عوارض</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">بیولوژیکی</span><span lang="FA">،</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">فیزیولوژیکی</span><span lang="FA">، اجتماعی و روحی می‌گردد.</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">بررسی اعتیاد به عنوان عارضه‌ای روانی، اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه <a href="https://www.filemarket.org/downloads/category/medical"><strong>علوم</strong></a></span><strong><span lang="FA"> </span><span lang="FA">پزشکی</span></strong><span lang="FA">،</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">روان‌شناسی</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">و</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">جامعه‌شناسی</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">و همین‌طور از دیدگاه‌های</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">فلسفه</span><span lang="FA">،</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">قانون</span><span lang="FA">،</span><span lang="FA">اخلاق</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">و</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">مذهب</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">صورت می‌گیرد. از سال</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">۱۹۶۴ میلادی</span><span lang="FA">،</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">سازمان بهداشت جهانی</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">استفاده از عبارت</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">وابستگی دارویی</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">یا</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">وابستگی به دارو</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">را به جای اصطلاح</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">اعتیاد</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">توصیه نموده‌است.</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">در عموم به لحاظ مفهومی، بیماری<strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/tag/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF"> اعتیاد</a></strong> یک</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">بیماری</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">اصلی،</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">مزمن</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">و</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">عصبی</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">است، که در اثر عواملی</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">ژنتیکی</span><span lang="FA">،</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">فیزیولوژیک</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">و</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">اجتماعی</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">رشد و بروز پیدا می‌کند، به طوری که وجه مشخصه</span><span lang="FA">ٔ</span><span lang="FA"> این بیماری</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">اختلال</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">در کنترل انجام عملی، یا</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">احساس</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">اجبار در انجام یک عمل مشخص، با وجود آگاهی نسبت به عواقب خطرناک آن باشد. </span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">وابستگی به مواد (مواد مخدر و مشروبات الکلی)، یا عادت‌های ناهنجار، یک اختلال روان پزشکی و روان‌شناسی بوده که از یک سو، معنای لغت خوشبختی را در زندگی فرد و خانواده او از بین می‌برد و از سوی دیگر آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بیشماری را به همراه دارد. البته عادتهای ناهنجار و اعتیادهای رفتاری مستقل از مواد شیمیایی تا همین سالهای اخیر هم در طبقه‌بندی‌های رسمی به عنوان اعتیاد محسوب نمی‌شدند و مدت کوتاهی است که اعتیادهایی مانند اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به کار و اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری به عنوان شکلی از اعتیاد طبقه‌بندی شده و مورد توجه قرار می‌گیرند. </span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">یکی از بزرگترین مشکلات اغلب کشورها در عصر امروز، پدیده سوء مصرف مواد است، که بطور مستقیم و غیر مستقیم، کوتاه مدت و بلند مدت، کیفیت زندگی ساکنین آن را تحت‌الشعاع قرار داده است.</span><span lang="FA"> </span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">اعتیاد پاسخ فیزیولوژیک بدن است به مصرف مکرر مواد اعتیادآور.</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">این وابستگی از طرفی باعث تسکین و آرامش موقت و گاهی تحریک و نشاط گذرا برای فرد می‌گردد و از طرف دیگر بعد از اتمام این اثرات سبب جستجوی فرد برای یافتن مجدد ماده و وابستگی مداوم به آن می‌شود. در این حالت فرد هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی به ماده مخدر وابستگی پیدا می‌کند و مجبور است به تدریج مقدار ماده مصرفی را افزایش دهد. </span></p> <h2><span lang="FA">انواع اعتیاد: جسمی روحی</span></h2> <p dir="RTL"><span lang="FA">اعتیاد جسمی:پاسخ فیزیولوژیک بدن نسبت به ورود و تأثیر مواد جدید به بدن می‌باشد که معمولاً با پدیده تطبیق پذیری(</span><span dir="LTR">Tolerance</span><span lang="FA">) بروز می‌کند یعنی به دلیل افزایش تعداد گیرنده‌های عصبی و کاهش</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">میانجی‌های عصبی</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">موجود در</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">سیستم عصبی مرکزی</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">نیاز فرد مصرف‌کننده هر روز بیشتر می‌شود. ترک اعتیاد جسمی همراه با درد، بیخوابی، پرخوابی و </span><span lang="FA">…</span><span lang="FA"> (</span><span lang="FA">خماری</span><span lang="FA">) همراه است. طول دوره ترک اعتیاد جسمی بسیار کوتاه‌تر از اعتیاد روانی است.</span></p> <p><span dir="RTL" lang="FA">اعتیاد روانی:</span><span dir="RTL" lang="FA"> </span><span dir="RTL" lang="FA">ناشی از لذت و</span><span dir="RTL" lang="FA"> </span><span dir="RTL"><span lang="FA">سرخوشی مصرف مواد مخدر</span></span><span dir="RTL" lang="FA"> </span><span dir="RTL" lang="FA">می‌باشد. دقیقاً به واسطه برهم ریختن نظم ترشح میانجی‌های عصبی فرد دچار آسیب‌ها یا تناقضات روحی می‌شود. به عنوان مثال ماده مخدر</span><span dir="RTL" lang="FA"> </span><span dir="RTL"><span lang="FA">مت آمفتامین</span></span><span dir="RTL" lang="FA"> </span><span dir="RTL" lang="FA">(مخدر شیشه) باعث افزایش ترشح</span><span dir="RTL" lang="FA"> </span><span dir="RTL"><span lang="FA">دوپامین</span></span><span dir="RTL" lang="FA"> </span><span dir="RTL" lang="FA">در مغز می‌شود و باعث ایجاد حالت تحریکی، سرخوشی، تمرکز و</span><span dir="RTL" lang="FA">…</span><span dir="RTL" lang="FA"> می‌شود. حال پس از قطع مصرف با کاهش سطح دوپامین فرد خواب آلود، افسرده، بی تمرکز و</span><span dir="RTL" lang="FA">…</span><span dir="RTL" lang="FA"> می‌شود. طول دوره بازگشت این میانجی‌های عصبی به حالت طبیعی بسیار طولانی‌تر و حتی برخی معتقدند بازگشت ندارند. در نتیجه اعتیاد روانی بسیار مهلک تر می‌باشد. </span></p> لطفا از لینک زیر دانلود کنید <a href=" https://www.filemarket.org/downloads/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86?ref=2" class="read_more" target="_BLANK" rel="nofollow"><img src="https://www.filemarket.org/wp-content/themes/mavi-child/1v2/download.png" alt="دانلود فایل"/></a><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small></p> text/html 2019-08-18T03:05:22+01:00 yaoiland.mihanblog.com عاطفه جهاندیده جذب گزینش و مدیریت نیروی انسانی در سازمانها http://yaoiland.mihanblog.com/post/1941 <p><span><strong>جذب گزینش و مدیریت نیروی انسانی در سازمانها</strong></span></p> <p><span><strong>مقدمه</strong></span></p> <p>سازمانهای مدعی هستند که افراد مزایای رقابتی آنها می‌باشند خواه به صورت کارشناسان فنی، کارشناسان متخصص در ارائه خدمات مناسب به مشتریان یا مدیران با بصیرت … در عصر حاضر، <strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/human-resources-management">منابع انسانی</a></strong> به طور متناقض می‌توانند عاملی برای موفقیت یا شکست برای همه‌ی سازمانهای باشند بخصوص برای نوع کار آفرین آنها.<br> بعد از آن فرآیند استخدام شروع می شود. در روند استخدامی، <strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/tag/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C">سازمان</a> </strong>به دنبال بهترین گزینه از متقاضیان بالقوه است.در فرآیند استخدام سازمان برای شناسایی متقاضیانی با دانش لازم، مهارت، توانایی و ویژگی های برتر تلاش می کند. در این روند سازمان برای نیل به اهدافش، اقدام به استخدام نیروی کار جدید می کند و یا موقعیت کاری، کارکنان فعلی را تغییر می دهد. برخی سازمان ها برای فرآیند استخدام خود از منابع بیرون سازمان استفاده می کنند.در این روش از اینترنت، تبلیغات روزنامه ای و انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه برای استخدام استفاده می کنند. اما برخی دیگر از سازمان ها به منابع داخلی توجه بیشتری نشان می دهند و حتی خود را معطوف به منابع داخلی می دانند، یعنی از کارکنان فعلی، به متقاضیان اضافه کار یا کار در خانه مراجعه می نمایند. در برخی سازمان ها انتخاب برای استخدام بر اساس تخصص خاص انجام می شود و در برخی دیگر استخدام بر اساس صلاحیت های عمومی، علاقه به کار تیمی و … صورت می گیرد. بطور کلی مدیر منابع انسانی با توجه به قوانین و اهداف سازمان روشی خاص برای استخدام در نظر میگیرد. پنج مورد که در انتخاب متقاضیان استخدام از سوی مدیران منابع انسانی و کارفرمایان مورد توجه بیشتری قرار می گیرد. عبارتند از:<br> مهارت های درون فردی<br> اخلاق کاری<br> ابتکار و انعطاف پذیری<br> درستکاری و وفاداری<br> مهارت های ارتباطی قوی (شفاهی و کتبی)<br> لوچارت فرآیند استخدام<br> همانطور که قبلا هم بیان شد هر سازمان بر مبنای قوانین و اهداف خود اقدام به استخدام می نماید. فلوچارت فرآیند استخدام برای هر سازمان متفاوت می باشد. برای رسم فلوچارت استخدام سازمان موارد به ترتیب اولویت ذکر می شوند و به صورت متوالی قرار می گیرند. در ادامه چند نمونه فلوچارت برای آشنایی بیشتر قرار می گیرد. به صورت معمول مهمترین عامل عمومی مورد بررسی متقاضیان کار، ویژگی های شخصیتی و رفتاری می باشد. سازمان ها بر سنجش ابعاد شخصیتی از مصاحبه و تست های روانشناسی استفاده می کنند.استفاده از این تست ها و پرسشنامه های کتبی می تواند فرآیند استخدام (فلوچارت استخدام) را کوتاهتر کند. اگر چه بیشتر دانش ما درباره‌ی مباحث سنتی منابع انسانی (کارمندیابی، جبران خدمات، ارزیابی) در سازمانهای بزرگ می‌توانند در سازمانها کوچک نیز بکار روند، با این حال شواهد نشان می‌دهد که سازمانهای کوچک تفاوتهای دارند و مدیریت افراد درون آن طرح واضحی مانند سازمانهای بزرگ ندارد. بررسی ها آشکار کرده است  که درک ما از مباحث مهم منابع انسانی در سازمان‌های کوچک محدود است . اگر چه ما ناچاریم در ابتدا درک کنیم که این سازمانها چگونه استخدام می‌کنند، پاداش می‌دهند، و شاید حتی چگونه کارکنان خود را برمی‌انگیزند، اما با کمبود تئوری و اطلاعات ضروری برای درک اینکه چگونه این سازمانها کارکنانشان را آموزش می‌دهند، عملکردشان را ارزیابی می‌کنند، تغییر سازمانی را اداره می‌کنند و یا به روابط بالقوه بین کارکنان پاسخ می‌دهند، مواجه هستیم.  مسلم است که تصمیمات بالقوه اولیه‌ی منابع انسانی ناچار تأثیر بسزایی در موفقیت سازمان را دارند. بسیار مهم است که ما درک کنیم چگونه این حوزه‌های کارکردی (و همچنین تکامل و تعامل آنها) بر سازمانهای کوچک نوظهور اثر می‌گذارند و چگونه تصمیمات اتخاذ شده منابع انسانی در طول مراحل رسمی توسعه یک سازمان بر اهداف بلند مدت آن اثر می‌گذارد.</p> لطفا از لینک زیر دانلود کنید <a href=" https://www.filemarket.org/downloads/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85?ref=2" class="read_more" target="_BLANK" rel="nofollow"><img src="https://www.filemarket.org/wp-content/themes/mavi-child/1v2/download.png" alt="دانلود فایل"/></a><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small></p> text/html 2019-08-18T03:05:20+01:00 yaoiland.mihanblog.com عاطفه جهاندیده مهندسی مجدد فرایندها و فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار http://yaoiland.mihanblog.com/post/1940 <p><!-- [if gte mso 9]>--></p> <p><!-- [if gte mso 9]>--></p> <p><span><strong>مهندسی مجدد فرایندها و فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار</strong></span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">مهندسی مجدد<strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1"> فرآیند کسب و کار</a></strong>(</span><span dir="LTR">BPR</span><span lang="FA">)، به معنای تفکر مجدد، بازطراحی رادیکالی(اساسی)فرآیندهای کسب و کار ،جهت بهبود چشمگیر براساس شاخص های کلیدی عملکرد (هزینه، کیفیت و سرعت و …) است. ایده باز <strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/tag/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7">مهندسی فرآیند</a> </strong>عبارت است از : کسب و کار موثرتر و کارآمد تر ، انعطاف پذیری و پاسخگویی بیشتر سازمانها برای سهام داران، مشتریان و کارمندان سازمان. به خدمت گرفتن ساختار سازمانی برای تسهیل گردش کار به شکل نابتر*(</span><span dir="LTR">Leaner</span><span lang="FA">) و مناسبتر(</span><span dir="LTR">Fitter</span><span lang="FA">) و در نهایت تولید و خدمت رسانی بهتر سازمانهاست.</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">* شیوه ساخت </span><span dir="LTR">Lean</span><span lang="FA">، اصول بهبود مداوم بر پایه “حذف زواید” (عوامل اتلاف هزینه و زمان ) فرآیند است.</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">جنبش </span><span dir="LTR">BPR</span><span> <span lang="FA">با انتشار عمومی دو مقاله در سال ۱۹۹۰ شکل گرفت.</span></span><span dir="LTR">Thomas H.DavenPort</span><span> <span lang="FA">و </span></span><span dir="LTR">James R.Short</span><span> <span lang="FA">در این مقالات اظهار داشتند که طراحی مجدد فرآیند و استفاده از </span></span><span dir="LTR">IT</span><span> <span lang="FA">میتواند سازمانها را متحول و فرآیندهای کسب و کار را به طرز چشمگیری بهینه سازی کند. آنها </span></span><span dir="LTR">BPR</span><span> <span lang="FA">را “تحلیل و طراحی گردش کار و فرآیندها درون و میان سازمانها” تعریف کردند و ترکیب </span></span><span dir="LTR">IT</span><span> <span lang="FA">و طراحی مجدد کسب و کار را به این شیوه ، مهندسی صنایع جدید لقب دادند.</span></span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">متودولوژی ۵ مرحله ای </span><span dir="LTR">Davenport</span><span> <span lang="FA">و</span></span><span dir="LTR">Short</span><span> <span lang="FA">، برای </span></span><span dir="LTR">BPR</span><span> <span lang="FA">نسخه اولیه به شکل زیر تعریف شده بود:</span></span></p> <p dir="RTL"><span><strong><span lang="FA">مراحل </span><span dir="LTR">BPR</span><span> <span lang="FA">اولیه گام اول: تعیین دیدگاه کسب و کار و اهداف فرآیندی</span></span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">این متدولوژی با وضع چشم انداز و اهداف فرایند آغاز می شود. به عبارت دیگر، به جای تمرکز بر فعالیت ها و وظایف، به منظور حذف گلوگاه های فرایند ( آنگونه که در متدولوژی های بهبود قبلی اتفاق می افتاد) بایستی باز طراحی بر روی کل فرایند انجام شود، تا چشم انداز و اهداف فرایند محقق گردد.</span></p> لطفا از لینک زیر دانلود کنید <a href=" https://www.filemarket.org/downloads/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85?ref=2" class="read_more" target="_BLANK" rel="nofollow"><img src="https://www.filemarket.org/wp-content/themes/mavi-child/1v2/download.png" alt="دانلود فایل"/></a><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small></p> text/html 2019-08-18T03:05:18+01:00 yaoiland.mihanblog.com عاطفه جهاندیده بایدها و نبایدهای ازدواج و طلاق http://yaoiland.mihanblog.com/post/1939 <p dir="RTL"><span><strong>بایدها و نبایدهای ازدواج و طلاق</strong></span></p> <p dir="RTL"><span><strong><span lang="FA">مقدمه</span></strong></span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="FA"><strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C">ازدواج</a> </strong>عبارت از فرايند علاقمندي، كشش</span><span dir="LTR"> <span dir="RTL" lang="FA">جسمي</span></span><span lang="FA">، جنسي، <strong><a href="https://www.filemarket.org/downloads/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7">رواني</a></strong> و به دنبال آن فراهم سازي شرايط اقتصادي ، اجتماعي، علمي، شغلي، خانوادگي، شخصي دو جنس مخالف ( زن ومرد يا دختر و پسر) در جهت ايجاد يك زندگي مشترك توأم با تفاهم، محبت، پويايي، زايندگي، و هدفمند كه در راس آن بيشترين تأثيرات را مذهب و اعتقاد و دين دو طرف دارد</span><span dir="LTR">.</span> <span lang="FA">بنابراين در شكل تفكيك شده، ازدواج جنسي مطلق، مخصوص بهايم است ازدواج رواني مخصوص عشاق است و ازدواج اخلاقي مخصوص عرفا مي باشد. شيعه واقعي همه اتصالات را باهم برقرار مي كند. رابطه جنسي سالم د ارد، عبادت مي كند در تصوير گناهان و حضور خداوند اشك مي ريزد، با مردم در مي آميزد. تجارت مي كند و توالد و تناسل را نيز برقرار مي نمايد.</span><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">شما خيلي دوستش داريد و او هم. اما چطور مي توانيد مطمئن باشيد كه او كه شما خيلي خيلي دوستش داريد، آمادگي قدم گذاشتن به مرحله بالاتر و تشكيل</span><span dir="LTR"> <span dir="RTL" lang="FA">خانواده</span> </span><span lang="FA">را دارد؟ امروزه علامت هاي بسياري وجود دارند كه به وسيله آنها مي توان واقعاً فهميد يك مرد جداً براي ازدواج آمادگي دارد يا نه</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">به خاطر داشته باشيد كه اگر مردي همه اين نشانه ها را هم داشته باشيد، الزاماً به آن معني نيست كه شما همان پرنسس افسانه اي قصه اش باشيد كه به دنبالتان مي گردد، بلكه به آن معناست كه او آمادگي اين را دارد كه به شما نزديك شود و شما را بيشتر بشناسد.</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">به هر حال تلاش هاي او براي ملاقات با شما صرفاً به اين معناست كه او از ملاقات يا صحبت با شما و فقط شما خوشحال و هيجان زده مي شود و تلاش مي كند كه تصميم بگيرد آيا شما همان نيمه گمشده اش هستيد يا نه؟</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">نشانه هايي كه شما به دنبالش مي گرديد اينها هستند:</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">شما زمان زيادي را با او صرف مي كنيد</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">درست شبيه زوج هايي كه سعي مي كنند اغلب اوقاتشان را با هم بگذرانند، شما هم طبيعتاً دوست داريد بيشتر بخش هاي زندگي تان را با هم بگذرانيد.</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">تعادل و توازن از نكات مهمي است كه نبايد فراموش كنيد، براي ربودن قلب ديگري الزاماً نبايد تبديل به كپي ديگري بشويد. اگر او و شما تمايل داريد بيشتر اوقاتتان را با هم به تفريح يا در حال كمك به ديگري بگذرانيد، نشانه آن است كه احساسات، آرزوها و يا اهداف مشابهي داريد.</span><span lang="FA"> </span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">او مؤدب و انعطاف پذير است</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA"> </span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">بهترين وقتي كه مي توانيد انعطاف پذيري او را مورد آزمايش قرار دهيد وقتي است كه مي خواهيد در</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">برنامه ريزي</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">يا برنامه زمان بندي شده تان تغييراتي بدهيد. هميشه زمان هايي وجود دارند كه شما لازم است آنها را جا به جا كنيد يا در جاي ديگري مشغول كار ديگري باشيد. وقتي شما اين تغيير را به او اطلاع مي دهيد، او نشان خواهد داد كه نسبت به احتياجات شما در برابر احتياجات خودش چه احساسي دارد. او به طرز ناخودآگاه نشان خواهد داد كه حاضر است اميالش را فداي رضايت شما بكند يا نه و آيا انسان سخاوتمند و بخشنده اي هست يا نه. مطمئناً قابل اطمينان و اعتماد بودن يكي از مهمترين صفاتي است كه شما براي همسرتان به دنبالش مي گرديد، اين طور نيست؟</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">او تفريحات شخصي اش را فداي بودن با شما مي كند ؟</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">اغلب اين طور مي گويند اما آيا او واقعاً از انجام</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">تفريحي</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">كه دوست دارد مي گذرد تا با شما باشد؟ بگذاريد اين طور فكر كنيم كه شما فقط يك شب در هفته مرخصي داريد و اين اتفاقاً مصادف شده است با شبي كه مسابقه تيم محبوب او از تلويزيون پخش مي شود و او ترجيح مي دهد كه آن شب را با شما بگذراند. هر وقت او كاري را كه واقعاً دوست دارد رها كرد تا وقتش را با شما بگذراند، به اين معني است كه به طرف شما در حال حركت است. به خاطر داشته باشيد كه اين كار معمولاً به طول نمي انجامد ولي در ابتدا نشانه خوبي است كه او سعي دارد قلب شما را فتح كند.</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">او براي شناختن شما زمان صرف مي كند</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">وقتي شروع به دوست داشتن ديگري مي كنيم تمايل داريم كه از آينده خودمان بيشتر به او ببخشيم، چرا كه او هنوز يك غريبه ناشناس است و ما سعي داريم او را بيشتر بشناسيم. امروز اغلب زوج ها بدون اين كه يكديگر را بشناسند با هم ازدواج مي كنند و بعد وقتي وجود مشكل را در مي يابند كه تقريباً به نزديكش رسيده اند و راهي نمانده است.</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">ايجاد زود هنگام روابط صميمانه و نزديك مي تواند موجب نقصان يا كاهش آرزوها و خواسته هاي آينده مرد براي شناختن يا بهتر شناختن</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">زن</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">مورد علاقه اش بشود. نشنيده ايد كه مي گويند آدم به چيزي كه دستش به آن نمي رسد حريص تر مي شود؟</span><span lang="FA"> </span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">صرف زمان براي ايجاد شناخت بهتر و بيشتر شالوده و پايه ساختمان روابط</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">سالم</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">و موفق در درازمدت است.</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">قبل از شناخت فرد مقابل، لازم است تمام ملاک‌ها و معیارهای انتخاب همسر را بدانید ،</span><span lang="FA">مراحل انتخاب همسر</span><span dir="LTR"> </span><span lang="FA">است. پس از این مرحله وارد مرحله شناخت طرف مقابل و راه‌های آن با توجه به ملاک‌های لازم می‌شوید. آنچه درزیر می‌آید راه‌های شناخت فرد مقابل و خانواده‌اش است. این مراحل باید یکی پس از دیگری اجرا گردد و در کلیه موارد با توجه به قوانین عرفی، شرعی و اخلاقی و به قصد یافتن تناسب‌ها و سنخیت‌ها، برای تشکیل مقدس‌ترین پیوند و نهاد می‌باشد</span><span dir="LTR">.</span></p> <h1><span lang="FA">چهار مرحله برای انتخاب همسر</span><span dir="LTR">:</span></h1> <p dir="RTL"><span lang="FA">مرحله اول</span><span dir="LTR">:</span><span lang="FA">بررسی معیارهای ظاهری غیرقابل پرسش،مانند زیبایی های ظاهری(این امر نسبی است</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">نکته:هیچ معیاری نباید به خاطر معیاری دیگر فدا شود و ظاهر برای همه افراد اهمیت دارد</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">مرحله دوم</span><span dir="LTR">:</span><span lang="FA">بررسی معیارهای غیر ظاهری و قابل پرسش مثل:تحصیلات-مذهب-سطح فرهنگی خانواده-(اطلاعات بیوگرافی</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">مرحله سوم</span><span dir="LTR">:</span><span lang="FA">شناخت متقابل:هدف،شناخت لایه های پنهانی شخصیت است و براساس زمان و تجربه و تعاملات استاندارد دوره آشنایی (۳الی۶ ماه)برای کسانی که شخصیت وابسته دارند و یا در فرهنگ های بسته تری هستند.در این مرحله خانواده باید در جریان باشد اما ارتباط زیادی نداشته باشد(کنترل از راه دور</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">مرحله چهارم</span><span dir="LTR">:</span><span lang="FA">بررسی معیارهای حقیقی خوشبختی.شروع مشاوره</span><span dir="LTR"> <span dir="RTL" lang="FA">ازدواج</span> </span><span lang="FA">در این مرحله است</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="FA">شکست در ازدواج موضوعی است که می خواهیم در این مطلب به آن بپردازیم. چه عواملی باعث شکست در ازدواج می شوند؟</span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">ازدواج، یکی از پر بحث ترین رابطه های پویا در عصر جدید است. بنا به تحقیقات اخیر که در مجله نیویورک تایمز ویژه شده بود، ازدواج، یکی از بهترین تلاشهایی است که شما میتوانید برای آغاز یک زندگی انجام دهید. متاهل شدن تمایل انسان ها به شاد بودن را بیشتر می کند و به زندگی شان معنی می بخشد، بخصوص اگر در دوره پر استرسی از زندگی شان باشد، این تاثیر ها را بیشتر احساس می کنند</span><span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">پیچیدگی های ازدواج</span><span lang="FA"> : دو عمل که به رابطه شما آسیب می زنند</span><span dir="LTR"> </span></p> <p><span dir="RTL" lang="FA">با اینکه ازدواج، میتواند تلاشی باشد که با پاداش فوق العاده همراه است، از طرف دیگر همچنین میتواند یک پیچیدگی فوق العاده و مالامال با برخی حرکات سمی و زهرآلود متعدد( سمی برای رابطه فی مابین )، نیز باشد . در امتداد این تعاملات مستقل متعدد و از طرف دیگر با وجود مسئولیت هایی که زوجها را گرفتار و اسیر میکند، چنین حرکات زهرآلودی میتواند روابط فی ما بین زوجها را ضعیف گرداند و در نهایت حتی پایدارترین اتحادها را نیز به سمت ازهم گسیختگی بکشاند. بر طبق نظر پیتر پیرسون</span> <span dir="RTL" lang="FA">که یکی از تراپیست های مشهور و نیز بنیانگذار موسسه زوجین میباشد، بیشتر از ۶۰% زوجهایی که نزد او می روند، خودشان را درگیر با چنین مواردی یافته اند.</span></p> لطفا از لینک زیر دانلود کنید <a href=" https://www.filemarket.org/downloads/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82?ref=2" class="read_more" target="_BLANK" rel="nofollow"><img src="https://www.filemarket.org/wp-content/themes/mavi-child/1v2/download.png" alt="دانلود فایل"/></a><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small></p>